این است موانع راه

قابل توجه وزارت آموزش و پرورش: این است موانع راه؛ نام کتابی است که در سال 1347 هـ ش. به قلم استاد فرزانه جناب آقای دکتر حسین رزمجو –…. استاد دانشگاه فردوسی مشهد نگاشته شده و در سال 1351 هـ ش. نیز تجدید چاپ گردیده است. این اثر براساس تجربیات و مطالعات استاد رزمجو، دغدغه های معلمی دلسوز و بی ادعا، متعهد و با ایمان را می رساند که در سالهای خفقان ستم شاهی موانع پیش روی آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت را بصورت علمی و تخصصی مدون و مرتب و مستدل برشمرده و راهکارهای اجرایی آن را با قلمی بیان نموده که در ذهن خواننده یادشجاعت استاد دکتر علی شریعتی را زنده، و صدایش را در گوش طنین انداز می کند.
اکنون با گذشت بیش از چهل سال ازانتشار این اثر،جا دارد فرهنگیان دلسوز اهل تحقیق، نویسندگان، صاحب نظران و کارشناسان در امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کتاب را مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار داده تا مشخص شود چند درصد از آن موانع راه برطرف شده است و اگر نشده برای آن چاره اندیشی نمایند.
فهرست مطالب کتاب بدین شرح است :
*مقدمه: تلاش برای سازندگی فرهنگی نو- طرح جدید اصلاح آموزش و پرورش-مبانی تعلیم و تربیت در طرح جدید- هدف ششم یا هدف معنوی – سه پرسش در مورد تحقق هدف مزیور
* پرسش نخستین : نسل جوان به چه چیز باید معتقد شود؟
رهتوشه لازم برای آینده- آنچه نسل جوان باید بدان مؤمن شود- عالیترین سرمایه جهان
• دومین پرسش: چگونه باید نسل جوان را معتقد کرد؟
• عوامل اساسی- الف: معلم و مربی
نقش معلم در تربیت – صفات معلم واقعی- زیانهای معلم بد- لزوم وجدان اخلاقی و ایمان برای معلم.
• ب:برنامه عمل
شرط اصلی برنامه های تربیتی و تحصیلی- محتوای برنامه های موجود- نقائص ثمره برنامه های گذشته- حقایقی تلخ از زبان مسؤولان امور-آنچه باید در طرح ریزی برنامه های جدید اعمال گردد.
• ج : شیوه عمل – ابزار کار
نوگرائی و تازه جوئی بشر معاصر- تعلیم و تربیت از سیر جبری تحول و تطور –مقایسه گذشته با حال – تعلیم و تربیت اریستوکراسی- واکنش متعلمان قدیم در برابر معلم- روحیات متعلم امروز- روشهای مطلوب و صحیح در تربیت- سخنی از ژان پیاژه – وسایل کافی و لازم.
• د: شرایط و زمینه مناسب انجام عمل یا محیط اجتماعی مساعد
همانندی دستگاه تعلیم و تربیت به سفینه ای بحر پیما- شرط لازم در نیل به سواحل آرام –افقهای تیره و طوفان زا – شخصیت و تربیت فردی و اجتماعی – عوامل تربیت اجتماعی – برتری قدرت تربیت اجتماعی بر تربیت فردی-بررسی محیط اجتماع کنونی
• مشتهائی از خروار:
لانه ها و اماکن فساد- کانونهای تباهی- بلاها و آفات اجتماعی- دامهای اغوا و سقوط- زنگهای خطر- نیازبه کوششی وسیع و پیگیر- لزوم شناخت موانع
• این است موانع راه:
موانع اساسی:تناقضات فکری و اعتقادی-مسأله یک بام و دوهوای اخلاقی – معنی تناقض؟- عامل سقوط و رمز موفقیت- رابطه بی بند وباریهای اخلاقی با تناقضات اعتقادی- ریشه های پیدائی تناقضات موجود- ترسیم سیمای جامعه امروز-نسل جوان در برزخ گرایشهای کهنه و نو-واکنش تناقضات اعتقادی جامعه در نسل جوان –چند مثال ساده- دید نسل امروز نسبت به میهن و مذهب-فرجام وضع موجود – سخنی از ادوارد گال وی- فلسفه نامگذاری نسل جوان به نسل جوان سرگردان و عصیانگر…مسببین این سرگردانی و عصیانگری:
1- کتابهای بد آموز
نقش کتاب خوب در روشنگری افکار- رواج روز افزون کتابهای پست و مبتذل- کتب مسموم و مغایر اخلاق و مذهب – کتابهای مورد علاقه جوانان – زیان کتب افسانه ای و رمانهای موهوم-مواد خواندنی بد آموز- کتابهای درسی و تناقضات موجود درآن- واکنش نسل جوان در قبال تناقضات تربیتی مزبور- راه چاره.
2- رنگین نا مه های اغواگر
مقام مطبوعات در روزگارما- صفت مشخص جراید واقعی- روزنامه نویس یا پلیس اجتماع –روزی نامه ها- رنگین نامه های اغواگر و نسل جوان –عوام فریبی تازه از بعضی مجلات- شاهدی گویا- بهانه و دستاویز جراید عوام فریب- مقایسه مجلات آلوده سینمائی اروپا با رنگین نامه های ما – علت استقبال جوانان از رنگین نامه ها – تبلیغات مفسده انگیز سینمائی جراید- دلالان مظلمه یا واسطه های عشق و شهوت – زبان حال خیر اندیشان ما- نامه ای سرگشاده – ماده بیستم قانون اساسی و راه چاره.
3- عوامل آلوده هنری
اثرات سینما- رادیو، تلویزیون- هنرپیشه یا اموزگار اجتماع – هنرمند واقعی؟ – سخنی از رومن رولان – هنر حقیق؟ – توسعه روز افزون فیلمهای فاسد- بد اموزیهای سینما- ارتباط جنایات با فیلمهای فاسد- حقایقی تلخ- ناله ها و شکایات مردم – نامه ای تکان دهنده از پدری دردمند- ممنوعیت ساختگی سینمائی- محیط آلوده سینما- کانون فساد و میعاد گاه عشاق- سینما و روابط جنسی- سکس یا اخرین پناهگاه فیلمسازان – فیلمهای سکسی و واکنش آن در جوانان – تلویزیون مدد کار فیلمهای بد اموز- پرسش افارد مصلح از مسؤولان امر- راه چاره.
4- سهل انگاری خانواده در امر تربیت
خانواده یا زیر بنای شخصیت – نقش مادر در تربیت- پدر سمبل قدرت و دانایی و رهبری- مهمترین مسؤولیت والدین-پایگاه رفیع تربیت در آئین اسلام – وصایائی از پیشوایان عالیقدر اسلام در امر تربیت – آن چه مورد توافق همگی است-نکته ای مجهول و فراموش شده در تربیت-گرفتاریهای تازه- غربزدگی-مفهوم غلط تعلیم و تربیت در اذهان- ست شدن رابطه و پیوند عاطفی در خانواده های امروز-عدم کنترل و راهنمائی جوانان- والدین مفسده انگیز-چند مثال ساده- نیکبختی در سایه شناسائی- تمایلات غریزی انسان – ناتوانی تعلیم و تربیت نوین در رام کردن غرائز- برتر از عقل و علم- احساس مذهبی و ایمان – منجی راستین.
راه بهروزی و نجات
روش تربیتی اسلام و جامعیت آن – پرورش تن و روان – تربیت مبتنی برفطرت – سیمای انسان صالح در تربیت اسلامی- وظیفه اولیه والدین و مربیان.
سومین پرسش: چرا باید نسل جوان متعهد شود؟
انسان دست پرورده نظام صنعتی و مادی – نگاهی به چشم انداز جهان امروز- عدم امنیت روحی یا بد بختی بشر معاصر- پشتوانه سیستم های تربیتی جدید-نقش عقل و علم در تربیت- سخنی از ماکس پلانک- ارتباط علم ودین – محکم ترین دستاویز – اگر نسل جوان معتقد شود – نتیجه.
اما این فهرست را آوردیم که به گفته شاعر:
من آنچه شرط بلاغ است با تومی گویم ،توخواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

2 thoughts to “این است موانع راه”

  1. باسلام خدمت استادعزیز،به نظرمن آموزش وپرورش بعدارخانواده مهمترین نهادتاثیرگذاردرتربیت انسان های مومن وسالم است ونقش مهمی راداردولی به نظرمن امروزه آن تاثیری که باید داشته باشدراندارد بعضی اوقات ازدانش آموزان درباره ی رفتاروگفتارمعلمان چیزهایی می شنوم که واقعاباعث تاسف است وسیستم آموزش وپرورش مابایدباتوجه به دینمان پی ریزی شودیعنی دین بایدبه عنوان ستون اصلی باشدتاباتوجه به آن سبک درست زندگی درهمه ی جهات به دانش آموزان آموزش داده شود تاآن هادرآینده تکلیف خودرابدانند.وبه نظرمن شایدامروزه معلمان آن جایگاهی راکه میتوانندداشته باشندندارند.باتشکرازتمام مطالب خوبی که بدون هیچ چشم داشتی دراختیارماقرارمی دهید.واقعاازاین که سایت شماهست تاماحرف دلمان رابزنیم خیلی خوشحالم .باآرزوی موفقیت برای شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عبارت امنیتی: *(پاسخ حاصل جمع زیر را در مربع وارد نمایید.)* Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.