هدایای شما

خیرین، نیکوکاران و… کسانی که تقاضای خرید کتاب، یا درخواست استخراج و دریافت دستورالعمل اختصاصی دارند بعد از تحقیق و بررسی و اطمینان و اعتماد، می‌توانند مبلغ هدیه خود را با رضایت کامل بشمار ه کارت بانک شهر (7603-3733-0610-5047) به نام مهدی قربانی

واریز و عکس فیش واریزی را از طریق ایمیل -تماس با کارشناس – همراه و یا تلگرام با درخواست خود ارسال نمایند.