هدایای شما

خیرین ، نیکوکاران ،و…..، کسانی که تقاضای خرید کتاب، یا درخواست استخراج و دریافت دستورالعمل اختصاصی دارند میتوانند مبلغ هدیه خود را با رضایت کامل به شمار ه کارت بانک ملی بنام مهدی قربانی
۶۰۳۷-۹۹۷۱-۲۳۹۳-۶۰۸۱
واریز و عکس فیش واریزی را از طریق ایمیل -تماس با کارشناس – همراه و یا تلگرام با درخواست خود ارسال نمایند.