هدایای شما

خیرین ، نیکوکاران ،و…..، کسانی که تقاضای خرید کتاب، یا درخواست استخراج و دریافت دستورالعمل اختصاصی دارند میتوانند مبلغ هدیه خود را با رضایت کامل بشمار ه کارت بانک ملی به نام مهدی قربانی
۶۰۳۷-۹۹۷۲-۹۶۸۸-۴۳۵۷
واریز و عکس فیش واریزی را از طریق ایمیل -تماس با کارشناس – همراه و یا تلگرام با درخواست خود ارسال نمایند.