حَقّ اِرتفاق، چگونه حقّی است؟

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۷) روز یکشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷»
حَقّ اِرتفاق، چگونه حقّی است؟

مطالعه ادامه مطلب

فرق اصطلاح «اَعیان» و «اَعیانی»

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان»
«یادداشت(۵) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲»
فرق اصطلاح «اَعیان» و «اَعیانی»

مطالعه ادامه مطلب

فرقِ «حَقِّ اِنتفاع» با « حَقِّ منفعت»؟

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت (۴) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹»
فرقِ «حَقِّ اِنتفاع» با « حَقِّ منفعت»؟

مطالعه ادامه مطلب

واژه‌ی عَین یعنی چه؟ (۲)

سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۳) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶»
واژه ی «عَین»، یعنی چه؟ ادامه مطلب قبل

مطالعه ادامه مطلب

واژه‌ی عَین یعنی چه؟

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیر شیبانی «نویسنده ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۲) روز شنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲»
واژه‌ی «عَین»، یعنی چه؟

مطالعه ادامه مطلب

انواع اموال (املاک)

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیر شیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۱) روز یکشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹»
انواع اموال (املاک)

مطالعه ادامه مطلب

مال، ملک

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان»
«یادداشت(۶) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶»

تعریف مال، ملک و …

مطالعه ادامه مطلب