رود فرات

رود فرات: علی بن الحسین مسعودی در آثار خود ازجمله «التنبیه و الاشراف» آورده است: از جمله رودهای مشهوری است که سرچشمه ی آن اقلیم ششم از ناحیه کیلیکه است که در بند ارمنستان است و از زیر کوهی بنام «افردخمش» برون می شود. و به دریا حبشی ، دریای چین و سند و هند و زنگ و بصره و ابله و فارس و کرمان و عمان و بحرین و شحر و یمن وایله و قلزم و حبشه است.

فتنه بدتر از قتل است

فتنه بدتر از قتل است : تفسیر المیزان و نمونه:درتفسیر آیه 191 از سوره بقره آمده است :فتنه یعنی شرک به خدا و انکار پیغمبر و تکذیب قرآن و فشار بر مومنان که از کشتن بدتر است زیرا ریشه انواع مفاسد اجتماعی و گناهان و تفرقه ها ست….، و در آیه 193 بقره در باره ی هدف جهاد می گوید: از میان بردن فتنه ها ، محو شرک و بت پرستی و جلوگیری از ظلم .

مطالعه ادامه مطلب

اذن سیر سلوک الی الله

عارف بالله حضرت آیت الله سیّد علی قاضی طباطبایی (ره):«…و اگر در ارض اقدس ماندید کما هو المظنون … البته متوقع است که به فیوض عظیمه برسید تمام اهل طریقت یا اغلب آن ها حسب خود را به حضرت رضا – علیه و علی آبائه و ابنائه الصلاه و السلام و التحیه و الثناء – منتهی می سازند و حرفشان بر این ست …که در دولت هاشمیه که تقیه کم شد و اول تنفس شیعه بود ،

مطالعه ادامه مطلب