فرق اصطلاح «اَعیان» و «اَعیانی»

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان»
«یادداشت(۵) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲»
فرق اصطلاح «اَعیان» و «اَعیانی»

مطالعه ادامه مطلب