واژه‌ی عَین یعنی چه؟ (۲)

سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۳) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶»
واژه ی «عَین»، یعنی چه؟ ادامه مطلب قبل

مطالعه ادامه مطلب

واژه‌ی عَین یعنی چه؟

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیر شیبانی «نویسنده ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۲) روز شنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲»
واژه‌ی «عَین»، یعنی چه؟

مطالعه ادامه مطلب