فرقِ «حَقِّ اِنتفاع» با « حَقِّ منفعت»؟

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت (۴) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹»
فرقِ «حَقِّ اِنتفاع» با « حَقِّ منفعت»؟

مطالعه ادامه مطلب

مال، ملک

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان»
«یادداشت(۶) روز چهارشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶»

تعریف مال، ملک و …

مطالعه ادامه مطلب