دکتر سید ضیاء الله حقی

clip_image002
۱) مشخصات فردی
نام : سید ضیا ء ا…
نام خانوادگی: حقی
جنسیت: مذکر
متولد: طبس ۱۳۲۴
رشته تحصیلی: جراحی توراکس
گروه آموزشی: فوق تخصصی جراحی توراکس – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی: استاد
آدرس محل کار: بیمارستان قائم (عج)(کد پستی ) ۹۱۷۶۶-۹۹۱۹۹ طبقه سوم- بخش جراحی توراکس ،مشهد، ایران
تلفن محل کار: ۸۴۳۶۱۹۹ (۹۸۵۱۱+)
آدرس پست الکترونیک: @mums.ac.ir haghiz

۲) تحصیلات دانشگاهی
۱) پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (۱۳۴۹-۱۳۴۲)
۲) متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ( ۱۳۵۲-۱۳۵۷)
۳) فوق تخصص جراحی توراکس، دبیر خانه شورای تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، ( ۱۳۶۳)
۴) فلوی جراحی توراکس و عروق – فرانسه- پاریس (۱۳۶۸-۱۳۶۹)
۵) فلوی جراحی توراکس – کانادا- کبک (۱۳۷۷)
۶) تجربیات حرفه ای
۱) دوران خدمت مقدس سربازی- پزشک عمومی- سپاه بهداشت، (۱۳۴۹-۱۳۵۱)
۲) پزشک مرکز بهداشتی درمانی- بشرویه-فردوس ( ۱۳۵۱-۱۳۵۲)
۳) مربی بخش جراحی توراکس- مشهد- بیمارستان قائم (۱۳۵۷-۱۳۵۸)
۴) استادیار تمام وقت جغرافیایی، بیمارستان قائم (عج)،(۱۳۵۸-۱۳۶۷)
۵) دانشیار قطعی- رسمی، بیمارستان قائم (عج)، (۱۳۶۷-۱۳۷۶)
۶) استاد جراحی توراکس، قطعی رسمی- بیمارستان قائم
۷) جراح توراکس و عروق، آنکال و مشاور در بیمارستانهای امام رضا(ع)،امدادی و هفده شهریور در سالهای گذشته
۸) جراح توراکس مشاور بیمارستان ریوی سال ۱۳۶۴-۱۳۶۳
۹) جراح توراکس مرکز مبارزه با سرطان(بیمارستان امید فعلی )از سال ۱۳۶۰ تا کنون

۷) تجربیات آموزشی
۱) مدرس دانشجویان کاردان اتاق عمل و پرستاری و مامایی در دهه شصت
۲) مدرس جراحی توراکس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۶۴-۱۳۶۳
۳) تدریس دروس تئوری جهت استاژرها و انترنها و رزیدنت های جراحی عمومی از ابتدای شروع بکار تا کنون
۴) تدریس تئوری و عملی جهت دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس از سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا کنون

۸) عناوین و امتیازات ویژه
۱- انجام بیوپسی با سوزن از جدار قفسه سینه (TTNB) برای اولین بار در سال ۱۳۷۲
۲- انجام جراحی ریه با استاپلر برای اولین بار در مشهد سال۱۳۷۴
۳- انجام جراحی توراکوسکوپیک برای اولین بار در مشهد در سال ۱۳۷۷
۴- پزشک نمونه کشوری منتخب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران , ۰۱/۰۶/۱۳۹۱
۵- برگزیده نخستین همایش انجمن های جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی مشهد شهریور ماه ۹۱
۶- پژوهشگر موثر در گروه فوق تخصصی جراحی توراکس سال ۱۳۹۰
۷- مدیر گروه برتر آموزشی فوق تخصصی جراحی توراکس سال ۱۳۹۰
۸- دارای لوح تقدیر از .زراء وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سالهای ۸۷ و ۸۸ و ۹۰
۹- دارای لوح تقدیر از روسای وقت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۲ مورد)
۱۰- دارای لوح تقدیر از روسای وقت سازمان نظام پزشکی ( ۲ مورد)
۱۱- دارای لوح تقدیر از رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( در ارتباط با خدمات درمانی مجروحین جنگ تحمیلی سال ۱۳۶۸)

۹) فعالیت های پژوهشی
الف) انتشار مقاله در ژورنال‎های علمی پژوهشی سطح I: (ISI)

۱٫ Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasis with hemoptysis: Experience with 5 operated cases, Bagheri R- Haghi Z, Annals of Thoracic and Cardiovascular, vol. 13 no. 3, June 2007, page 185-190.

۲٫ Surgical management of bronchiectasis; Analysis of 277 patients, Bagheri R, Dr. Haghi S. Z ,Dr. Fattahi Masoum H, Dr. Bahadorzadeh L, thoracic and cardiovascular surgeon, 2010; 58: 291-294.(IF:0/7)

۳٫ Surgical Treatment of Achalasia: Transabdominal Versus Transthoracic Cardiomyotomy, Dr. Bagheri R, Dr. Haghi S. Z, Dr. Noorshafiee S, Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jun;17(3):254-9.(IF:0/7)

۴٫ Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 patients, Dr. Bagheri R, Dr. Rajabi Mashhadi M, Dr. Haghi S.Z , Dr. Sadrizadh A, Dr. Rezaeetalab F, Annals of thoracic and cardiovascular surgery 2011; 17:7-12.(IF:0/7)

۵٫ Malignant pleural mesothelioma: Clinicopathologic and survival characteristic in a consecutive series of 40 patients, Bagheri R, Haghi Z, Rahim M, Attaran D, Silanian Toosi M. (Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Apr;17(2):130-6. (IF:0/7)

۶٫ Outcome Of Patients Following Surgery For Complicated Tuberculosis: Analysis Of 108 Patients, Bagheri R, Haghi SZ, Rajabi MT, Motamedshariati M, Sheibani S. Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]. (IF:0/7) (original article)

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎های علمی پژوهشی سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

۱٫ Bronchoscopic finding in patients with hydatid cysts of the lung: Dose it correlate with radiological findings? Haghi z- Mirsadraei M – Bagheri R, Journal of Bronchol , vol 13, No 3, July 2006 page 128-131.
۲٫ Pulmonary Hydatic Cyst: Analysis of 1024 cases, Bagheri R, Dr. Haghi S.Z, Dr. Amini M, Dr. Fattahimasom A.S, Dr. Noorshafiee S, Gen Thorac Cardiovasc Surg (2011) 59:105–۱۰۹
۳٫ The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung Cancer, Bagheri R.A. Tavassoli,. Z Haghi,4. M Abasi sahebi,N Bigdeli, J Lung India ( acceptance) (original article)

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎های علمی پژوهشی: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

۱- Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of non-thymomatous myastenia gravis. Sadrizadeh A- Bagheri R- Haghi Z, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006 , Page 43-46
۲- Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformation. Haghi Z, Mirsadraee M- Bagheri R- Sadrizadeh A- Rezaeetalab F, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006, Page 37-42.
۳- The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung mass, Bagheri R- Haghi Z-Kalantary M- Rahroh M , Sadrizade A, Tehran University Medical Journal, vol. 67 no. 3, 2009, page 196-201.

د) انتشار مقاله در ژورنال‎های علمی پژوهشی: (سایر سایت‎های تخصصی)

۱- Acute cholecystitis gall stone free, in injuried patients: Rafi’i, A & Haghi, S.Z.A, Medical journal of M.U.M.S. Vol.18, No.2, (June 1975).

۲- Treatment of severe hemoptysis by pulmonary artries embolisation,: Azimi, M & Rezvani, M & Haghi, S.Z.A, Journal of medical school ( Ferdowsi university ) Vol.20, No.1, Spring 1356 (1977)

۳- Alveolar cell carcinoma of lung, report of three cases, Vahedi, P & Mousavi, Z & Haghi, S.Z.A & Motarjem, B,M.J. of M.U.M.S. Vol.29, No.15, Spring 1365 (1986)

۴- Achalasia and surgical treatment (reports and results of 20 cases) operated by Heller’s operation: Farzad, A & Haghi, S.Z.A. /M.J. of M.U.M.S. Vol.22, No.18, Winter 1365 (1986)

۵- Study of 48 operated cases of Diaphragmatic Hernia, Haghi, S.Z.A & Haji sadeghi zadeh, H,/ M.J. of M.U.M.S. Vol.34, No.36, Summer 1370 (1991)

۶- Immunodiagnostic tests in hydatidosis of the lung, Tavakoli, J & Haghi , S.Z.A & Zehtabchi, S,/ M.J. of the I.R.I., Vol.6, No.2, Summer 1371 (1992).
۷٫ Study of 186 bronchiectatic patients who have been operated on from 1357 to 1376 at Quaem hospital, Rafeei A- Haghi Z- Bagheri R, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol 42, No 64, 1999, page 62-69.
۸-, Review of 3200 cases diagnostic and therapeutic rigid esophagoscopy ( over 11 years experiences), Haghi, S.Z.A & Shariati, S.M the Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.3 Fall 1382 (2003)
۹- Video thoracoscopic left splanchnicectomy in a patient with intractable pain due to advanced pancreatic cancer (case report): Tavassoli, A, Haghi,S.Z.A & Shahverdiani, R, Iranian journal of surgery, Vol.11, No.29, 2003
۱۰- Benign tumors of lung, review of 23 years study (1979-2003) Haghi, S.Z.A,Iranian journal of surgery : Vol.12, No.31, 2004

۱۱٫ Malignant Small Round Cell Tumor in Quaem hospital from 1370 to 1379, Haghi Z -Bagheri R-Ghiasi T-Ghanadan M, Iranian Journal Of Surgery, Vol 12, No 33, 2004, page 71-76.
۱۲- Primary hydatid syst of mediastinum (report of two cases and review articles), Fattahi, S.H & Dabiri, H. Attaran, D. Haghi, S.Z.A,,Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.2 Fall 2005.

۱۳- Factors determining incrimination of surgical team in malpractice claims and quality of judgments made by Mashhad Medical council.: Haghi, S.Z.A & Zare, Gh. A & Attaran, H Scientific journal of forensic medicine I.R. of Iran. Vol. 11 No. 3 fall 2005.

۱۴٫ Transthoracic versus transhiatal esophagectomy, Haghi Z-Ghaemi M- Bagheri R- Gangjoo M, The Iranian Journal Of Otorhinolaryngology , vol 18, No 2, summer 2006, page 11-17.
۱۵- Polypoid lesions of the gallbladder a series of 40 cases, in Emam Reza hospital in Mashhad.: Ghaemi, M. & Jangjou, A & Haghi, S.Z.A, M.J. of M.U.M.S., Vol.49, No.91, Spring 2006.

۱۶٫ The study of 22 cases of mediastinal tumours in children with acute respiratory manifestation , Haghi Z- Bagheri R, The Iranian Journal of Otorhinolaryngology,Vol17 ,No 3 ,2006 Page 203-211.
۱۷- Neurologic findings & surgical treatment results in spinal T.B: Faraji, M. & Haghi, S.Z.A & Ariamanesh, A.SH, Medical Journal of M.U.M.S. Vo. 49 No. 94 winter 2007 p. 413-20
۱۸- Penetrating and blunt neck trauma review of 85 cases, Haghi Z-Ghaemi M-Bagheri R , Sadrizadeh A, Iranian Journal of Health and Medical Research, Vol 1, No 1, September 2007, page 6-10 (original article)

۱۹- The role of Video assisted thoracoscopy in evaluation of undiagnosed pleural effusion, Bagheri R-Sadrizadeh A-Haghi Z, Rajabi M, Fuzi A, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol. 50, No. 98, Winter 2008, p: 387-392.

و) ارائه مقاله درکنگره ها یا سمینارهای خارجی:

۱٫ ۱۶th Annual meeting of the Scandinavian society for research in cardiothoracic surgery, 9-11 Feb 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.
۲٫ ۹th Annual congress of Turkish thoracic society, abstract evaluation results, Apr 19-23 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.
۳٫ ۲nd international medical conference held, in- Najaf Al- Ashraf, 20-22 Feb 2012, Subject: bronchoscopic findings in patients with hydatid cyst of the lung; Dose it correlate with radiological findings?

ز) ارائه مقاله و ایراد سخنرانی درکنگره ها یا سمینارهای داخلی:
۱) “سمینار بررسی مشکلات جراحی مجروحین جنگی” تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، دی ماه ۱۳۶۷
۲) “سمینار ویژگی های توبرکولوز در ایران”، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، دی ماه ۱۳۶۷
۳) ” جراحی کیست هیداتیک ریه و گزارش بیش از ۶۰۰ مورد بیمار عمل شده” اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۶۹٫
۴) گزارش نتایج فرصت مطالعاتی، پاریس، ۳/۱۰/۶۹- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)
۵) پیوند ریه و تکنولوژی در خدمت جراحی توراکس، تالار هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع)، اسفند ماه ۱۳۶۹
۶) “بررسی کانسر مری در استان خراسان طی سالهای ۱۳۷۰-۱۳۵۹” پنجمین سمینار سراسری دانشجویان – بیماریهای دستگاه گوارش – دانشگاه علوم پزشکی همدان، ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۷۰
۷) سمینار سرطان ریه، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، خرداد ۱۳۷۰
۸) سمینار سرطان مری و بررسی های انجام شده در مشهد، تالار چمران بیمارستان قائم (عج) ، بهمن ۱۳۷۱
۹) سمینار تومورها و کیست های مدیاستن، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، تیر ماه ۷۲
۱۰) برنامه مدون بازآموزی جراحی عمومی (فتقهای دیافراگم)، تالار ابن سینا مشهد، اردیبهشت ۱۳۷۳
۱۱) “مروری بر ۸۰۰ مورد کیست هیداتیک عمل شده در بیمارستان قائم (عج)” ، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، ۱ تا ۳ آذر ۱۳۷۳٫
۱۲) ” تومورها و کیست های مدیاستن”، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، ۱ تا ۳ آذر ۱۳۷۳
۱۳) سمینار کیست هیداتیک، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، اذر ماه ۱۳۷۳
۱۴) سمینار دیسترسهای تنفسی، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، اذر ماه ۱۳۷۳
۱۵) برنامه آموزش کوتاه مدت حرفه ای بیماری سل و تازه های آن، تالار هاشی نژاد بیمارستان امام رضا (ع)، بهمن ماه ۷۳
۱۶) برنامه مدون باز آموزی ویژه پزشکان عمومی (مسائل ضروری در رابطه با اورژانس شایع جراحی توراکس کودکان و نوزادان )، تالار ابن سینا مشهد- اسفند ماه ۷۳
۱۷) نتایج درمان جراحی برونشکتازی و گزارش ۱۴۰ مورد” سومین کنگره و بازآموزی کالج بین المللی جراحان، تالار ولی عصر بیمارستان امام خمینی تهران، اسفند ماه ۷۳
۱۸) تومورها و کیستهای خوش خیم مری”، کنگره علمی و بازآموزی سالانه جامعه جراحان ایران، تهران- اردیبهشت ماه ۷۴
۱۹) کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران، تبریز ، ابان ماه ۷۴
۲۰) جنبه های جراحی هموپتیزی ماسیو” ، سمینار و بازآموزی فوریتهای شایع داخلی و جراحی، تالار ابن سینا مشهد، دی ماه ۷۴
۲۱) برنامه بازآموزی متخصصین ارتوپدی و تروما، تالار ابن سینا مشهد، اسفند ماه ۷۴
۲۲) درمان جراحی سل ریوی و گزارش ۱۳۰ مورد از مشهد”، مازندران – ساری، ابان ماه ۷۵
۲۳) الف- بیوپسی ریه توسط سوزن از طریق جدار قفسه سینه، ب- کیست هیداتیک، ج- پانل عوارض بعد از اعمال جراحی”، چهارمین کنگره بازآموزی کالج بین المللی جراحان، بیمارستان امام خمینی – تهران، آذر ماه ۷۵
۲۴) مدون (و) بازآموزی پزشکان عمومی، ۲۳/۱۱/۷۵ – مشهد
۲۵) آبسه ریه و برونشکتازی، تالار ابن سینا مشهد، دی ماه ۷۵
۲۶) کنگره و بازآموزی نئوپلاسمها در جراحی، طبس، ۱۰/۱/۷۶
۲۷) post operative venous problem” هیجدهمین کنگره علمی جامعه جراحان، دانشگاه الزهرا – اصفهان، آبان ماه ۷۶
۲۸) تومورهای ریه”، کنگره و بازآموزی سالانه جامعه جراحان ایران، تالار همایش های رازی تهران، اردیبهشت ماه ۷۷
۲۹) برنامه مدون (ج) ویژه پزشکان عمومی، ۲۸/۱۱/۷۷-تالار ابن سینا مشهد
۳۰) برنامه مدون (د) ویژه متخصصین داخلی، ۷/۲/۷۸- تالار ابن سینا مشهد
۳۱) دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان توراکس ایران، تهران، خرداد ماه ۷۸
۳۲) انسداد ورید اجوف فوقانی”، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، مرداد ماه ۷۸
۳۳) جراحی قفسه سینه با کمک توراکوسکپی(VATS)، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، شهریور ماه ۷۸
۳۴) کنگره ترومای لگن و اندام تحتانی” تالار ابن سینا مشهد، بهمن ۷۸
۳۵) برنامه مدون (ب) متخصصین جراحی عمومی، ۲۸/۱۰/۷۸- تالار ابن سینا مشهد
۳۶) همایش فوریتهای جراحی (ترومای گردن و قفسه سینه)، ۱۶/۹/۷۸ – تالار ابن سینای مشهد
۳۷) پیوند ریه ((Lung transplantation، ۶/۸/۷۸- تالار چمران بیمارستان قائم
۳۸) برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی، الف – اقدامات تشخیصی و درمانی در بیمار مبتلا به پلورال افیوژن، ب- آشنایی با توراکوسکوپی و موارد استفاده آن، ۱۸/۱۲/۷۸ ، ۲۰/۱۲/۷۸ ، تالار ابن سینا مشهد
۳۹) توراکوسکوپی و گزارش مورد انجام شده از مشهد، نخستین سمپوزیوم بین المللی لاپاراسکوپی پیشرفته، لرستان – خرم آباد، اردیبهشت ۷۹
۴۰) برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی، ۲۷/۲/۷۹ و ۳۰/۲/۷۹ ( دو سخنرانی)-تالار ابن سینا مشهد
۴۱) دو سخنرانیبرنامه مدون (ه) پزشکان عمومی، ۲۱/۴/۷۹ – تالار ابن سینا مشهد
۴۳) تومورهای ریه، ۳۰/۴/۷۹- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)
۴۴) برنامه مدون (الف) متخصصین جراحی عمومی گرداننده پانل تومورهای ریه، ۲۶/۱۱/۷۹- تالار ابن سینا مشهد
۴۵) کاربرد لیزر در جراحی عمومی (با نمایش فیلم)، ۱۸/۱۲/۷۹ ، تالار چمران بیمارستان قائم
۴۶) برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی (اجسام خارجی راه هوایی)، ۲۵/۱۲/۷۹، تالار ابن سینا مشهد
۴۷) برنامه مدون (د) برای تمامی رشته های جراحی ( تازه های قفسه سینه )، ۱۶/۱۱/۷۹ – تالار ابن سینا مشهد
۴۸) الف- جایگاه امروز پیوند ریه در ایران ب- درمان پارگی های مری، کنگره انجمن جراحان توراکس، اردیبهشت ۷۹
۴۹) سمینار طب سالمندان”، سخنران و گرداننده پانل تروماتولوژی در سالمندان، تالار ابن سینا مشهد، اذر ماه ۷۹
۵۰) بیست و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان توراکس، ۲۲/۲/۸۰- مجتمع همایش های رازی تهران
۵۱) جنبه های اخلاقی و پشتوانه های قانونی و اجرایی در تعرفه های پزشکی، سمینار اخلاق ، قوانین و مقررات پزشکی، تالار ابن سینا مشهد، تیر ماه ۸۰
۵۲) مدون (ه) ویژه پزشکان عمومی – عفونتهای مجاری تنفسی تحتانی- ۱۵/۱۰/۸۰- تالار ابن سینا مشهد
۵۳) مدون (ح) بازآموزی جراحی برای پزشکان عمومی (پلورال افیوژن و توراکوسکوپی)- ۱۹/۱۰/۸۰- تالار ابن سینا مشهد
۵۴) بازآموزی برای تمام رشته های جراحی(Multiple trauma patient )، ۳/۱۱/۸۰، تالار ابن سینا مشهد
۵۵) Legal Medicine & Surgery، ۲/۱۱/۸۰ ، تالار ابن سینا مشهد
۵۶) سمینار Imaging در تروما، ۲۶/۱۱/۸۰- تالار ابن سینا مشهد
۵۷) کانسر مری – مدون (الف) جراحی عمومی، ۳۰/۹/۸۰- تالار ابن سینا مشهد
۵۸) معرفی دستگاههای بیهوشی و جراحی، ۱۸/۷/۸۱ –تالار چمران بیمارستان قائم
۵۹) آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحی، ۲۵/۱۰/۸۱- تالار ابن سینا مشهد
۶۰) بیست و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران – توراکس، ۲۰/۲/۸۲- تهران
۶۱) سومین گردهمایی علمی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور ( پانلexploratory laparoscopy)، ۶/۲/۸۳- تالار هاشمی نژاد
۶۲) مدون یکروزه ترومای شکم در اطفال و نوزادان، ۹/۷/۸۳، تالار ابن سینا
۶۳) سمینار آموزشی آسیب های تروماتیک احشاء داخلی و تطبیق آن با قانون دیات ، ۲۶/۹/۸۳- تالار پزشکی قانونی مشهد
۶۴) مدون یکروزه ترومای شکم در زن حامله و شکم حاد، ۸/۷/۸۳، تالار ابن سینا
۶۵) تروما و شوک – برنامه مدون ، ۱۷/۱۲/۸۴- تالار ابن سینا مشهد
۶۶) دیافراگم – کیست هیداتیک – مدون – کد ۳۳۰۶۰۱۲ ، ۱۵/۱۰/۸۴ – تالار شهید پندی بیمارستان قائم
۶۷) تومورهای جدار سینه – برنامه مدون – کد برنامه ۳۳۰۶۰۰۸، ۱۴/۱۰/۸۴- تالار شهید پندی بیمارستان قائم
۶۸) ترومای چست و دیافراگم + مسائل و مشکلات جراحی توراکس”، انجمن جراحان توراکس ایران، تهران، خرداد ۸۳
۶۹) ترومای قلب “، بیست و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران تهران، مجتمع همایش های رازی- تهران، اردیبهشت ۸۴
۷۰) ریفلاکس ازوفاجایتیس،۲- ترومای قلب ” بیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، اردیبهشت ۸۴، تهران
۷۱) “بررسی ۲۲ مورد تومور مدیاستن در کودکان” سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران، ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵
۷۲) CPC، ۵/۱۱/۸۵- تالار شهید پندی بیمارستان قائم
۷۳) “سمینارقوانین و مقررات پزشکی و جایگاه نظام پزشکی، علل شکایت از پزشکان” شهریور ۸۵ تالار رازی- دانشکده پزشکی مشهد
۷۴) “کانسر پستان و نقش بیوپسی سنتینل نود” آبان ماه ۸۵، بیمارستان امید- مشهد- تالار امام خمینی
۷۵) “نحوه ی برخورد با پارگی مری (برنامه ی مدون توده ها و ترومای گردن و پارگی مری” شرکت (گرداننده پانل)، تالار شهید چمران بیمارستان قائم(عج)، آذر ۸۵٫
۷۶) جایگاه stapling در جراحی و لاپاروسکوپی ، برنامه مدون باز آموزی، آذر ماه ۸۵، تالار شهید چمران- بیمارستان قائم،
۷۷) کلیات ترومای قفسه سینه، شکستگی دنده و جناغ و کتف و قفسه سینه شناور ، زخم باز قفسه سینه و پنومو توراکس و همو توراکس و کونتوزیون ریه، سخنرانی برنامه ی آموزش مداوم پزشکان، دی ماه ۸۵، بیمارستان فارابی مشهد
۷۸) سمینار سرطان، بهمن ۸۵، تالار امام خمینی- بیمارستان امید،
۷۹) ” بررسی ۲۲ مورد تومور مدیاستن در کودکان” سی ام کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت۱۳۸۵، تهران.
۸۰) ” گزارش یک مورد لیومیوماتوزیس مری، درمان جراحی برونکولیتیازیس با منشاء توبرکولوز همراه با هموپتزی ، مقایسه تکنیک عمل جراحی ازوفاجکتومی ترانس توراسیک با ترانس هیاتال” کنگره سالیلنه جامعه جراحان ایران، ۱۵-۲۰ اردیبهت ۸۶، مجتمع همایشهای رازی-تهران
۸۱) سمینار باز آموزی تازه های پاتولوژی مدیاستن و پلور” ، اردیبهشت ۸۶، تالار چمران ۰ بیمارستان قائم
۸۲) “روشهای تشخیصی جدید در ضایعات مدیاستن ۲- تومورهای بدخیم اپی تلیال و غیر اپی تلیال ریه” اردیبهشت ۸۶، تالار چمران ۰ بیمارستان قائم
۸۳) جایگاه Stapling و لاپاراسکوپی در جراحی (مدون)، ۶/۱۰/۸۶ –تالار پندی بیمارستان قائم
۸۴) زخم مشکل و کنترل درد ، ۵/۱۰/۸۶- تالار پندی بیمارستان قائم
۸۵) بیماریهای معده و مری در جراحی، ۴/۱۰/۸۶- تالار پندی بیمارستان قائم
۸۶) ششمین گرد همایی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور، خرداد ماه ۸۶، بیمارستانهای قائم و امام رضا
۸۷) ۱- “The Role of Thoracoscopy for The Diagnosis of Hidden Diaphragmatic Injuries in Penetrating Thoracoabdominal Trauma” 2- ” Malignant superior vena cave syndrome. Is this a medical emergency?” سی و دومین کنگره علمی جامعه جراحان، اردیبهشت ۸۷ تهران
۸۸) عفونتهای ریه در بالغین ، ۱۵/۱۲/۸۷، تالار پندی بیمارستان قائم
۸۹) سیر پرونده ها در دادسرای انتظامی، ۱۳-۱۷/۱۱/۸۷ ، تالار پندی بیمارستان قائم
۹۰) قصور و مسئولیت های پزشکی ، ۱۳-۱۷/۵/۸۷، تالار پندی بیمارستان قائم
۹۱) ” Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Surgical Management and long Term outcome” سی و سومین کنگره علمی جامعه جراحان ، اردیبهشت ۸۸، تهران
۹۲) Pulmonary Hydatic Cyst: Analysis of 1024 Cases” سی و چهارمین کنگره علمی جامعه جراحان ، اردیبهشت ۸۹، تهران
۹۳) The Role of Surgery in PleuroPulmonary Tuberculosis: Analysis of 108 patients”” سی و پنجمین کنگره علمی جامعه جراحان، اردیبهشت ۹۰ – تهران
۹۴) Esophagogastric Mesenchymal tumors: Analysis of 24 patients” کنگره جامعه جراحان- شاخه اذربایجان غربی، مهرماه ۹۰، ارومیه
۹۵) Outcome of patients following surgery for complicated tuberculosis: Analysis of 108 patients ، پنجمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل، تهران، ۲۳-۲۶ مهرماه ۱۳۹۰
۹۶) سخنرانی با عنوان “تنگی های تراشه و حنجره به دنبال لوله گذاری” , ۱۹/۸/۱۳۹۰ , مشهد , بیمارستان قائم.
۹۷) شرکت و سخنرانی در کنگره بین المللی ” buerger `s disease : changes and challenges 100 years of ” دانشگاه مشهد , ۱۵-۱۷ february 2012-10-2
۹۸) سخنرانی در “سی و ششمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران” , اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ , در سالن توراکس
۹۹) سخنرانی در “کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران – شاخه کرمان” , ۱۹-۲۱ مهرماه ۱۳۹۱
۱۰۰) سخنرانی در ” کنگره بین المللی جراحی خراسان” مشهد ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه ۹۱
۱۰۱) سخنرانی در ” سمینار سرفه های مزمن” هتل پردیسان مشهد ۹/۹/۹۱

۱۰) جزوات آموزشی:
۱) جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی ۶۰-۶۱
۲) جزوه روشهای جراحی قفسه سینه برای دانشجویان تکنیسین اتاق عمل سال تحصیلی ۷۳-۷۴
۳) جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی ۷۴
۱۱) مسئولیت های اجرائی
۴) رئیس بخش جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) از سال ۱۳۶۸۰-۱۳۶۷
۵) مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال ۱۳۶۸-۱۳۶۷
۶) مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال ۱۳۸۳-۱۳۷۹
۷) مدیر گروه جراحی قلب و توراکس دانشکده پزشکی مشهد از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۳
۸) مدیر گروه جراحی توراکس از سال ۱۳۸۶ تا کنون
۹) عضو انجمن جراحان توراکس فرانسه زبان از ۱۳۶۹ تا کنون
۱۰) دبیر انجمن پزشکان فرانسه زبان شاخه خراسان از سال ۱۳۶۹ تا کنون
۱۱) عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران – شاخه خراسان از ۳/۰۹/ ۱۳۷۲ تا کنون
۱۲) دبیر کنگره جامعه جراحان ایران- شاخه خراسان،مشهد،آذر ماه ۱۳۷۳
۱۳) دبیر اجرایی جامعه جراحان ایران-شاخه خراسان از ۰۲/۰۹/۱۳۷۴ تا کنون
۱۴) عضو کالج بین المللی جراحان از اردیبهشت ۱۳۷۴ تا کنون
۱۵) دبیر کنگره و باز اموزی نئو.پلاسمها در جراحی طبس ، فروردین ۱۳۷۶
۱۶) دبیر برنامه مدون برای متخصصین جراحی مشهد،۲۸/۱۰/۱۳۷۸
۱۷) دبیر برنامه مدون مشترک جراحی از اول تا چهارم بهمن ۱۳۸۰
۱۸) دبیر اجرایی کنگره جامعه جراحان ایران،شاخه خراسان،مشهد،شهریور ۱۳۸۱
۱۹) عضو هیئت مدیره انجمن جراحان توراکس ایران- تهران از اردیبهشت ۱۳۸۴ تا کنون
۲۰) دبیر علمی کنگره جامه جراحان ایران شاخه خراسان، آبان ۱۳۸۷
۲۱) مدیر همایش دو روزه جراحی قفسه سینه ایران،مشهد،دیماه ۱۳۸۴
۲۲) عضو هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی جراحی قفسه سینه کشور از ۱۳۸۵ تا کنون
۲۳) عضو مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل
۲۴) عضو کمیته منتخب ارتقای دانشکده پزشکی در سالهای ۸۰تا ۸۸
۲۵) عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۳
۲۶) عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۱۳۸۸ تا کنون
۲۷) عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد،سه دوره به مدت ۱۲ سال در سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۷
۲۸) عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی فوق تخصصی جراحی توراکس ایران از ۱۳۸۹ تا کنون
۲۹) جانشین دبیر هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی جراحی کشور از سال ۱۳۹۰ تا کنون
۳۰) عضو فرهنگستان علوم پزشکی دانشگاه مشهد , از ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تاکنون
۳۱) دبیر سومین کنگره بین المللی جراحی کم تهاجمی و درون بین ، مشهد ۱۷-۱۹ آبان ماه ۹۱

۱۲) عضویت در کمیته ها:
۱) عضو کمیته مرگ و میر ، بیمارستان قائم، ۱۳۶۸ -۱۳۶۷
۲) عضو کمیته اجرایی ، بیمارستان قائم، ۱۳۶۷ -۱۳۶۸
۳) عضو شورای آموزشی، بیمارستان قائم، ۱۳۸۱ -۱۳۷۹
۴) عضو کمیته علمی کنگره سل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۶۷
۵) عضو ستاد هدایت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۴-۱۳۸۱
۶) عضو کمیته علمی سمینار سراسری طب سالمندان، سازمان تأمین اجتماعی، ۱۳۷۹
۷) عضو کمیته آسیب شناسی و نسوج، -۱۳۸۰ تا کنون
۸) عضو کمیسیون تخصصی جراحی عمومی، اداره کل پزشکی قانونی خراسان، ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۹) عضو کمیته تبیین کوریکولوم جراحی عمومی، تهران – وزارت بهداشت، ۱۳۸۲
۱۰) عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی سرطان ایران، ۱۳۸۰
۱۱) عضو کمیته علمی نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء، ۱۳۸۵
۱۳) علایق پژوهشی: جراحی رزکسیون ریوی با استاپلر- جراحی توراکوسکوپیک – پیوند قلب و ریه

پایان نامه ها:
ردیف عنوان تز نویسنده شماره پایان نامه سال تحصیلی
۱ بررسی کانسرهای مری در دانشکده پزشکی قائم (عج) آقای اسدا… افشاری صالح ۱۷۲۷ ۶۰-۵۹
۲ پریکاردیت کنسترکتیو مزمن و درمان جراحی آن و بررسی بیماران عمل شده در دانشکده پزشکی مشهد آقای محمدعلی بابادوست کندری ۱۷۷۱ ۶۰-۵۹
۳ برونشکتازی و درمان جراحی آن و بررسی موارد عمل شده در بیمارستان قائم (عج) آقای جواد قبولی ۱۸۷۵ ۶۳-۶۲
۴ درمان جراحی توبرکولوز ریوی آقای علی فیض ۱۸۸۵ ۶۳-۶۲
۵ بررسی ۱۰۰۰ مورد سرطان مراجع به مرکز مبارزه با سرطان استان خراسان ۱۸۸۸ ۶۳-۶۲
۶ کیست هیداتیک ریه و درمان جراحی آن و بررسی بیماران عمل شده در بیمارستان قائم (عج) آقای مسعود جسمانی تفتی ۱۹۲۱ ۶۴-۶۳
۷ آشالازی مری و موارد عمل شده آن آقای محمود تقی خواه ۶۴-۶۳
۸ کانسر ریه و بررسی ۵۵ مورد عمل شده آقای سید علی طالبی ۱۹۲۳ ۶۵-۶۴
۹ بررسی ۱۵۰۰ مورد ازوفاگوسکپی از مراجعین به مراکز درمانی مشهد با شکایت اصلی دیسفاژی آقای خیرا… فخاری ۱۹۸۳ ۶۶-۶۵
۱۰ هرنی های دیافراگماتیک و برریس ۳۱ مورد عمل شده آقای عبدالکریم تیموری ۱۹۸۷ ۶۶-۶۵
۱۱ تومورها و کیست های مدیاستن (بررسی ۲۴ مورد عمل شده ) آقای فرهاد ادهمی ۲۰۳۰ ۶۶-۶۵
۱۲ بررسی علل دکورتیکاسیونهای پلور در سالهای اخیر و موارد عمل شده در بیمارستان قائم (عج) خانم میمنت ترقی ۲۰۳۴ ۶۶-۶۵
۱۳ بررسی ۲۲۰ مورد برونکوسکوپی انجام شده آقای حمیدرضا فلاح سلطان آباد ۲۰۶۸ ۶۶-۶۵
۱۴ بررسی ضایعات ریوی مجروحین جنگی (۱۰۰۰ مورد) تروماتیسم های قفسه صدری آقایان عباس یاراحمدی، علیرضا توسلی و محمدجعفر مدبر ۲۰۷۵ ۶۷-۶۶
۱۵ پنومونکتومی و بررسی موارد عمل شده در دهه اخیر در بیمارستان قائم (عج) آقای حمیدرضا مجرد فریمانی ۲۰۸۶ ۶۷-۶۶
۱۶ نورواکتودرمال تومور ( تز تخصصی جراحی عمومی ) آقای دکتر هوشنگ فهیمی نیا
۱۷ تومورهای خوش خیم ریه آقای مهدی نیک ورز ۶۹-۶۸
۱۸ کیست هیداتیک ریه و و بررسی ۶۳۰ مورد عمل شده آقای نوید وحیدیان کامیار ۶۹-۶۸
۱۹ مزوتلیوما و بررسی موارد عمل شده خانم شاهین فر ۶۹-۶۸
۲۰ آدنوم برونش خانم ناهید تفضلی مقدم ۲۵۱۴ ۷۰-۶۹
۲۱ بررسی ۲۳۶۷ مورد ازوفاگوسکوپی رژید با شکایت اصلی دیسفاژی آقایان صفرعلی و صادق علی تازیکی ۲۵۲۷ ۷۰-۶۹
۲۲ هرنی های دیافراگماتیک خانم لادن اسعدی ۲۵۵۴ ۷۰-۶۹
۲۳ تومورهای خوش خیم و کیست های مری آقای اردشیر سنگ چولی ۲۴۹۶ ۷۱-۷۰
۲۴ تنگی های مری در اطفال آقای علیرضا لطفی ۲۶۱۳ ۷۲-۷۱
۲۵ ترومای نافذ توراکس (بدنبال چاقوخوردگی) خانم فاطمه فروهر نژاد ۲۶۹۰ ۷۳-۷۲
۲۶ برونشکتازی و بررسی موارد عمل شده در بیمارستان قائم (عج) در ۱۲ ساله اخیر خانم ثمینه سجادی هاشمی ۲۶۹۳ ۷۲-۷۱
۲۷ مزوتلیوما و بررسی موارد اخیر آقای عبدالمهدی اخیانی ۲۷۶۸ ۷۲-۷۱
۲۸ کیست هیداتیک ریه و بررسی ۷۴۱ مورد آقای سهیل تقوی زرگر (تهران) ۲۳۶ ۷۲-۷۱
۲۹ بررسی ۱۳۵ مورد لنفادنوپاتی سر و گردن خانمها فرزانه سبحانی ، سودابه مقدس ۲۹۴۶ ۷۳-۷۲
۳۰ ضایعات مادرزادی ریه و گزارش موارد عمل شده (تز تخصصی ) خانم دکتر طاهره اشکیانی ۵۰۱/ت ۷۳-۷۲
۳۱ کانسر مری و بررسی اعمال جراحی انجام شده در ۱۵ سال اخیر آقای علی اسکندری ۲۹۷۸ ۷۲-۷۱
۳۲ کانسر ریه و بررسی تروسپکتیو و درمان آن در ۱۵ سال اخیر آقای رامین نصیرایی حقیقی ۲۹۸۷ ۷۳-۷۲
۳۳ درمان جراحی سل ریوی آقای مهرداد غفاری ۳۱۳۵ ۷۳-۷۲
۳۴ مدیاستن و بررسی ضایعات آن آقای افشین نصیرایی ۳۱۴۵ ۷۴-۷۳
۳۵ مزوتلیومای پلور آقای علیرضا رضاپناه ۳۱۸۷ ۷۳-۷۲
۳۶ تنگی های مری با مواد سوزاننده آقای فربود رادمند ۳۱۸۸ ۷۳-۷۲
۳۷ صدمات غیر نافذ قفسه صدری آقای رضا باقری ۳۱۹۰ ۷۴-۷۳
۳۸ جایگاه عمل جراحی اورینجر در کانسر مری و بررسی مقایسه ای آن با سایر روش های جراحی (تز تخصصی) آقای دکتر غلامرضا زمانی ۷۰۶ ت ۷۴-۷۳
۳۹ نمونه برداری ریه بوسیله سوزن از راه جدار سینه ( تز تخصصی) آقای دکتر مجید هاشم زاده ۷۱۰ ت ۷۴-۷۳
۴۰ پلورودزیس آقای علی اصغر رنجبر توتویی ۳۴۸۲ ۷۵-۷۴
۴۱ فیستول برونکوپلورال آقایان علی اکبر ایلاتی و محمدرضا قائمی ۳۴۸۹ ۷۵-۷۴
۴۲ تومورهای بدخیم با سلول گرد کوچک (تز تخصصی) آقای دکتر صفرعلی تازیکی ۷۲۷۱ ۷۵-۷۴
۴۳ آبسه ریه و بررسی تمام موارد آن در ۱۵ سال اخیر در بیمارستان قائم ۰عج) آقای عبدالجواد خواجوی ۳۶۱۹ ۷۵-۷۴
۴۴ هموپتیزی و موارد جراحی آن آقای فرزاد قنوعی رستگار ۳۶۴۶ ۷۶-۷۵
۴۵ بررسی علل دیسفاژی و میزان شیوع آن آقایان مجید سهیلی و امیر حسین فدائیان ۹۷ ( دانشگاه آزاد) ۷۶-۷۵
۴۶ بررسی موارد پنوموتوراکس خودبخودی خانم عفت بهروان ۱۵۸ (دانشگاه آزاد) ۷۶-۷۵
۴۷ درمان جراحی آمپیم توراسیک خانم مرجان قره ۴۰۵۱ ۷۷-۷۶
۴۸ درمان جراحی برونشکتازی آقای پیمان ساسان نژاد ۴۱۰۵ ۷۷-۷۶
۴۹ بررسی اثرات توتون ، تریاک و مشتقات آنها در ابتلا به کانسر مری آقای مهران غفاری ۴۷۱۹ ۷۹-۷۸
۵۰ درمان جراحی توبرکولوز ریوی و بررسی موارد عمل شده در سالهای ۷۹-۶۹ (تز تخصصی) آقای دکتر سیدفاضل اعلمی ۱۳۱۹ت ۷۹
۵۱ بررسی تومورهای جدار قفسه سینه در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) در ۲۰ سال گذشته خانم الهام سالاری ۴۶۴۸ ۸۰-۷۹
۵۲ توراکوپلاستی آقای جواد ادریسیان ۵۰۳۷ ۸۱-۸۰
۵۳ بررسی ۲۰۰ مورد ترومای نافذ آقای مصطفی جعفری ۵۰۳۹ ۸۲
۵۴ ارزیابی درمان جراحی سل ریوی آقای سیدعلی توکلی خراسانی ۵۰۴۴ ۸۰
۵۵ آمپیم توراسیک مشرق سلطانی ۵۰۵۵ ۸۱-۸۰
۵۶ کارسینوئید برونش آقای سیدمحمدحسین علم الهدایی ۵۰۷۴ ۸۱-۸۰
۵۷ تومورهای متاستاتیک ریوی آقای افشین دلیلی ۵۱۰۵ ۸۱
۵۸ کیست های مدیاستن آقای هومن مختارپور ۵۲۱۰ ۸۲-۸۱
۵۹ کیست هیداتیک ریه خانم ها فریده مقدس و راحله لشکر نویس ۵۲۵۲ ۸۲
۶۰ بیوپسی باز ریه آقای امیر عبدالهیان ( دانشگاه آزاد) ۸۱
۶۱ روش ترانس هیاتال و ترانس توراسیک (تز تخصصی) آقای دکتر هزیمه ۱۳۹۶ ت ۸۰-۷۹
۶۲ آبسه ریه آقای غلامحسن فدایی – آقای دکتر صدری زاده (استادمشاور:دکتر حقی) ۴۵۶۰ ۷۸
۶۳ پلورال افیوژن بدخیم آقای دکتر راوری ( استاد مشاور : دکتر حقی ) ۸۲-۸۱
۶۴ ارزیابی موارد پارگی دیافراگم در ترومای بلانت و نافذ آقای علی بازاری – آقای دکتر راوری ( استاد مشاور : دکتر حقی ) ۵۲۸۹ ۸۳-۸۲
۶۵ بررسی موارد آشالازی و درمانهای جراحی آن در ۲۵ سال گذشته در بیمارستان قائم و امید لاله ابراهیم پور
استاد راهنما: دکتر حقی ۵۶۲۲ ۸۴-۸۳
۶۶ بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک ۱۵۰ مورد ، از انواع مختلف فتق های دیافراگمی و روشهای جراحی آنها در مراکز درمانی مشهد در یک دوره ۲۵ ساله احسان سعیدی
استاد راهنما: دکتر حقی ۵۷۶۶ شهریور ۸۴
۶۷ بررسی ۱۰۰ پرونده شکایت پزشکی علیه تیم جراحی رسیدگی شده در سازمان نظام پزشکی دکتر حمید عطاران
استاد راهنما: دکتر حقی ۱۶۲۱ خرداد ۸۴
۶۸ بررسی بیماران بستری با caمری و درمان جراحی آن در بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای ۶۴ تا ۸۵ مونا امینی
استاد مشاور: دکتر حقی ۵۸۹۷ آبان ۸۶
۶۹ بررسی تومورهای مدیاستن در اطفال مراجعه کننده بیمارستانهای قائم و امید مشهد طی سالهای ۷۳ تا ۸۳ بهزاد باغبان
استاد مشاور: دکتر حقی ۵۸۹۶ اردیبهشت ۸۶
۷۰ بررسی موارد کاربرد ، نتایج و عوارض VATS (جراحی توراکس با استفاده از ویدئو) در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی توراکس قائم بین سالهای ۷۷ تا ۸۴ دکتر علی فوزی
استاد راهنما: دکتر حقی ۱۶۹۰ –ت مهرماه ۸۵
۷۱ بررسی نقش برونکوسکوپی در تشخیص کیست های هیداتیک ریه عارضه دار جراحی شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مهر و امید مشهد در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۶ مژگان امینی
استاد مشاور: دکتر حقی ۵۹۶۹ اسفند ۸۷
۷۲ بررسی علائم بالینی، روش درمانی و پیش آگهی مزوتلیومای بدخیم کراجعه کننده به مراکز آموزشی قائم و بیمارستان امید مشهد در فاصله سالهای ۶۰ تا ۸۶ ابوالفضا اوان
استاد مشاور: دکتر حقی ۶۳۹۱ آبان ۸۸
۷۳ نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچک دکتر مهدی عباسی صاحبی
استاد مشاور: دکتر حقی ۲۲۹۶-ت زمستان ۸۹
۷۴ بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی دربیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و امید و امام رضا (ع) غلامحسین رضایی طلب
استاد مشاور ۶۴۰۱ شهریور ۹۱

۷۵ مقایسه دو روش کاردیومیوتومی ترانس توراسیک و ترانس ابدومینال در بیماران مبتلا به آشالازی در بیمارتانهای قائم و امید مشهد در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ سیده الهه باقری خبوشان
استاد مشاور ۶۵۹۴ –
۷۶ بررسی نتایج درمانی پلیکاسیون دیافراگم در فلج اکتسلبی یک رفه غیر بدخیم دیافراگم مریم اسماعیلی
استاد مشاور ۶۷۷۸ آبان ماه ۹۱

شرکت در بازآموزی ، سمینار ، کنگره و سمپوزیوم

ردیف برنامه بازآموزی مکان از تاریخ لغایت
۱ مدون بازآموزی متخصصین جراحی عمومی مشهد ۷/۲/۷۳ ۹/۲/۷۳
۲ کنگره و بازآموزی جامعه جراحان تهران ۱۷/۲/۷۳ ۲۱/۲/۷۳
۳ کنگره و بازآموزی جامعه جراحان (دبیر کنگره) مشهد ۱/۹/۷۳ ۳/۹/۷۳
۴ بیماری سل و تازه های آن مشهد ۲۵/۱۱/۷۳ ۲۷/۱۱/۷۳
۵ مدون بازآموزی جراحی برای پزشکان عمومی مشهد ۱۶/۱۲/۷۳ ۱۹/۱۲/۷۳
۶ سومین کنگره و بازآموزی کالج بین المللی جراحان – مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران ۲۰/۱۲/۷۳ ۲۴/۱۲/۷۳
۷ هشتمین کنگره سالیانه قلب و عروق ایران تهران ۱۲/۲/۷۴ ۱۴/۲/۷۴
۸ کنگره و بازآموزی جامعه جراحان (عضو هیئت رئیسه) تهران ۶/۳/۷۴ ۱۱/۳/۷۴
۹ کنگره جامعه جراحان – دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ۲/۸/۷۴ ۶/۸/۷۴
۱۰ سمینار و بازآموزی فوریتهای شایع داخلی و جراحی مشهد ۲۹/۹/۷۴ ۱/۱۰/۷۴
۱۱ کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران تهران ۳۰/۲/۷۵ ۳/۳/۷۵
۱۲ کارگاههای سریال پنجگانه آموزش پزشکی جامعه نگر مشهد ۶/۵/۷۵
۱۳ شانزدهمین کنگره و بازآموزی جامعه جراحان ایران ساری ۱۶/۸/۷۵ ۱۸/۸/۷۵
۱۴ چهارمین کنگره و بازآموزی کالج بین المللی جراحان – مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران ۲۴/۹/۷۵ ۲۸/۹/۷۵
۱۵ سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی مشهد ۱۴/۱۲/۷۵
۱۶ کنگره و بازآموزی نئوپلاسمها در جراحی (دبیر کنگره) طبس ۱۰/۱/۷۶ ۱۲/۱/۷۶
۱۷ کنگره جامعه جراحان ایران – مجتمع همایش های رازی تهران ۳/۳/۷۶ ۷/۳/۷۶
۱۸ بازآموزی دومین کنگره جراحی کرونری مشهد ۸/۳/۷۶ ۹/۳/۷۶
۱۹ هجدهمین کنگره جامعه جراحان ایران (میاندوره ای) اصفهان ۲۷/۸/۷۶ ۲۹/۸/۷۶
۲۰ کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران تهران ۱۹/۲/۷۷ ۲۳/۲/۷۷
۲۱ کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه ۵/۳/۷۸) تهران خرداد ۷۸
۲۲ همایش فوریتهای شایع جراحی (هیئت رئیسه) مشهد ۱۶/۹/۷۸ ۱۸/۹/۷۸
۲۳ برنامه مدون (ب) متخصصین جراحی عمومی مشهد ۲۸/۱۰/۷۸ ۳۰/۱۰/۷۸
۲۴ نخستین سمپوزیوم بین المللی لاپاراسکوپی پیشرفته خرم آباد لرستان ۷/۲/۷۹ ۹/۲/۷۹
۲۵ بیست و دومین کنگره جامعه جراحان ایران (۲۰/۹/۷۹) – سالن همایشهای رازی تهران ۱۷/۲/۷۹ ۲۱/۲/۷۹
۲۶ مدون مشترک برای تمام رشته های جراحی مشهد ۱۵/۱۱/۷۹ ۱۷/۱۱/۷۹
۲۷ مدون (الف) برای متخصصین جراحی عمومی مشهد ۲۵/۱۱/۷۹ ۲۸/۱۱/۷۹
۲۸ سمینار طب سالمندان مشهد ۲۱/۹/۷۹ ۲۴/۹/۷۹
۲۹ بیست و چهارمین کنگره جامعه جراحان (هیئت رئیسه) تهران ۲۲/۲/۸۰ ۲۶/۲/۸۰
۳۰ سمینار قوانین و اخلاق پزشکی – تالار هاشمی نژاد مشهد ۲۷/۴/۸۰ ۲۹/۴/۸۰
۳۱ همایش بین المللی سرطان ایران مشهد ۲۰/۶/۸۰ ۲۶/۶/۸۰
۳۲ آموزش مداوم مدون (ب) جراحی عمومی مشهد ۳۰/۹/۸۰ ۳/۱۰/۸۰
۳۳ مدون مشترک (د) جهت متخصصین کلیه رشته های جراحی (هیئت رئیسه) مشهد ۲/۱۱/۸۰ ۴/۱۱/۸۰
۳۴ بسیت و ششمین کنگره جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه) – سالن همایشهای رازی تهران ۲۲/۲/۸۱ ۲۶/۲/۸۱
۳۵ جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور – هتل پردیسان مشهد ۲۰/۹/۸۱ ۲۱/۹/۸۱
۳۶ هشتمین کنگره جامعه جراحان (دبیر کنگره) مشهد ۲۵/۹/۸۱ ۲۷/۹/۸۱
۳۷ آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحی مشهد ۲۵/۱۰/۸۱ ۲۷/۱۰/۸۱
۳۸ همایش علمی جامعه پزشکی با حضور اساتید ایرانی مقیم امریکا مشهد ۱/۲/۸۲ ۲/۲/۸۲
۳۹ بیست و هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه) تهران ۱۹/۲/۸۲ ۲۵/۲/۸۲
۴۰ سمپوزیوم یکروزه بیماری بورگر (هیئت رئیسه) – تالار هاشمی نژاد مشهد ۲/۵/۸۲
۴۱ همایش یکروزه درمان دیابت مشهد ۴/۶/۸۲
۴۲ سمینار تازه های توده های بدخیم اطفال – تالار هاشمی نژاد مشهد ۱۹/۶/۸۲
۴۳ سمینار تازه های آسم مشهد ۲۹/۸/۸۲
۴۴ نهمین کنگره علمی میاندوره ای جامعه جراحان ساری ۱۲/۹/۸۲ ۱۴/۹/۸۲
۴۵ سمینار مدیریت و درمان تصادفات جاده ای مشهد ۷/۳/۸۳ ۸/۳/۸۳
۴۶ سمینار سرطان پستان (غربالگری، تشخیص و درمان) مشهد ۲۰/۳/۸۳ ۲۱/۳/۸۳
۴۷ ششمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق مشهد ۲۳/۳/۸۳ ۲۵/۳/۸۳
۴۸ مدون یکروزه ترومای شکم در زن حامله و شکم حاد مشهد ۸/۷/۸۳
۴۹ مدون یکروزه ترومای شکم در اطفال و نوزادان مشهد ۹/۷/۸۳
۵۰ ترومای لگن ، پرینه ، کبد و طحال مشهد ۱۰/۷/۸۳
۵۱ همایش علمی تحقیقاتی کودکان سرور مشهد ۲۷/۸/۸۳
۵۲ بیماریهای ریه مشهد ۹/۱۰/۸۳
۵۳ بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم مشهد ۱۰/۱۰/۸۳
۵۴ خونریزی های گوارشی مشهد ۱۱/۱۰/۸۳
۵۵ سمینار متفرقه کشوری مشهد ۳/۱۲/۸۳
۵۶ بیست و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه) تهران ۲۶/۲/۸۴
۵۷ بیماریهای معده و مری در جراحی مشهد ۱۸/۸/۸۴
۵۸ تومورهای جدار قفسه سینه- همایش جراحی توراکس مشهد ۱۴/۱۰/۸۴
۵۹ کیست هیداتیک و افزایش فشار باب – همایش جراحی توراکس مشهد ۱۵/۱۰/۸۴
۶۰ دیات و مقتضیات زمان، حدود و قصاص در امور پزشکی مشهد ۹ و ۱۳ /۱۲/۸۴
۶۱ سمینار قوانین و مقررات پزشکی و جایگاه نظام پزشکی ، علل شکایت از پزشکان عضو کمیته علمی مشهد
( تالار رازی) ۸/۶/۸۵
۶۲ کنگره کانسر پستان و نقش بیوپسی نستیل نود مشهد
( بیمارستان امید) ۲۰/۸/۸۵
۶۳ ضایعات خوش خیم آنورکتال و انسداد روده (مدون) مشهد ۷/۹/۸۵
۶۴ برنامه مدون بازآموزی- ضایعات خوش خیم آنورکتال و انسداد روده مشهد
( تالار چمران) ۷/۹/۸۵
۶۵ برنامه ی مدون توده ها و ترومای گردنی و پارگی مری- نحوه ی برخورد با پارگی مری ( گرداننده پانل) مشهد
(تالار چمران) ۸/۹/۸۵
۶۶ برنامه مدون بازآموزی جایگاه استاپلینگ در جراحی و لاپاراسکوپی مشهد
(تالار چمران) ۹/۹/۸۵
۶۷ سمینار سرطان مشهد
(بیمارستان امید) ۹/۱۱/۸۵
۶۸ کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران تهران ۱۵/۲/۸۶ ۲۰/۲/۸۶
۶۹ سمینار بازآموزی تازه های پاتولوژی مدیاستن و پلور مشهد ۲۶/۲/۸۶
۷۰ پاتولوژی ناحیه مدیاستن، خلف صفاق و حفرات سروزی مشهد ۲۷/۲/۸۶
۷۱ ششمین گردهمایی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور مشهد ۸/۳/۸۶ ۱۰/۳/۸۶
۷۲ جایگاه استاپلینگ و لاپاراسکوپی در جراحی – ۶/۱۰/۸۶ ۱۳/۱۰/۸۶
۷۳ قصور و مسئولیت های پزشکی – ۱۳/۵/۸۷ ۱۷/۵/۸۷
۷۴ سیر پرونده ها در دادسرای انتظامی – ۱۳/۱۱/۸۷ ۱۷/۱۱/۸۷

۶ نظر

علیخرداد ۹ام, ۱۳۹۳ در ۲:۴۹ ب.ظ

کارتان درست است واقعا

adminخرداد ۹ام, ۱۳۹۳ در ۴:۳۲ ب.ظ

سلام علی آقا – کدام کار عزیز برادر

قاسم بایگیدی ۲۰ام, ۱۳۹۴ در ۱۰:۴۹ ب.ظ

onne renommée vaut mieux que ceinture dorée
نام نیکو گر بماند ز آدمی
به کزو ماند سرای زرنگار
واقعا استاد این همه تلاش شما ترجمان واقعی شعر سعدی هست و نام نیکوی شما سالهای سال می درخشد و خواهد درخشید. کاش که مهر فروزنده ای چون شما همیشه و مانا بدرخشد تا خیل شب پره ها را مجالی نماند. همیشه به یاد حسن خلق و بذله گویی های شما هستم.

adminدی ۲۳ام, ۱۳۹۴ در ۹:۲۸ ق.ظ

سلام و درود بر شما جناب قاسم بیگی

Jeremysatاسفند ۲۷ام, ۱۳۹۵ در ۲:۳۴ ب.ظ

love your website, thanks and keep the considerate berth check the latest casino bonus offers

adminاسفند ۲۹ام, ۱۳۹۵ در ۹:۵۹ ق.ظ

Jeremysat

thanks a lat

نظر شما چیست

نظر شما

عبارت امنیتی: *(پاسخ حاصل جمع زیر را در مربع وارد نمایید.)* Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.