دکتر سید ضیاء الله حقی

clip_image002
1) مشخصات فردي
نام : سید ضیا ء ا…
نام خانوادگي: حقی
جنسيت: مذکر
متولد: طبس 1324
رشته تحصيلي: جراحی توراکس
گروه آموزشي: فوق تخصصی جراحی توراکس – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي: استاد
آدرس محل كار: بیمارستان قائم (عج)(کد پستی ) 91766-99199 طبقه سوم- بخش جراحی توراکس ،مشهد، ایران
تلفن محل كار: 8436199 (98511+)
آدرس پست الكترونيك: @mums.ac.ir haghiz

2) تحصيلات دانشگاهي
1) پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (1349-1342)
2) متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ( 1352-1357)
3) فوق تخصص جراحی توراکس، دبیر خانه شورای تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، ( 1363)
4) فلوی جراحی توراکس و عروق – فرانسه- پاریس (1368-1369)
5) فلوی جراحی توراکس – کانادا- کبک (1377)
6) تجربيات حرفه اي
1) دوران خدمت مقدس سربازی- پزشک عمومی- سپاه بهداشت، (1349-1351)
2) پزشک مرکز بهداشتی درمانی- بشرویه-فردوس ( 1351-1352)
3) مربی بخش جراحی توراکس- مشهد- بیمارستان قائم (1357-1358)
4) استادیار تمام وقت جغرافیایی، بیمارستان قائم (عج)،(1358-1367)
5) دانشیار قطعی- رسمی، بیمارستان قائم (عج)، (1367-1376)
6) استاد جراحی توراکس، قطعی رسمی- بیمارستان قائم
7) جراح توراکس و عروق، آنکال و مشاور در بیمارستانهای امام رضا(ع)،امدادی و هفده شهریور در سالهای گذشته
8) جراح توراکس مشاور بیمارستان ریوی سال 1364-1363
9) جراح توراکس مرکز مبارزه با سرطان(بیمارستان امید فعلی )از سال 1360 تا کنون

7) تجربيات آموزشي
1) مدرس دانشجویان کاردان اتاق عمل و پرستاری و مامایی در دهه شصت
2) مدرس جراحی توراکس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سال 1364-1363
3) تدریس دروس تئوری جهت استاژرها و انترنها و رزیدنت های جراحی عمومی از ابتدای شروع بکار تا کنون
4) تدریس تئوری و عملی جهت دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس از سال تحصیلی 1388 تا کنون

8) عناوين و امتيازات ويژه
1- انجام بیوپسی با سوزن از جدار قفسه سینه (TTNB) برای اولین بار در سال 1372
2- انجام جراحی ریه با استاپلر برای اولین بار در مشهد سال1374
3- انجام جراحی توراکوسکوپیک برای اولین بار در مشهد در سال 1377
4- پزشک نمونه کشوری منتخب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران , 01/06/1391
5- برگزیده نخستین همایش انجمن های جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی مشهد شهریور ماه 91
6- پژوهشگر موثر در گروه فوق تخصصی جراحی توراکس سال 1390
7- مدیر گروه برتر آموزشی فوق تخصصی جراحی توراکس سال 1390
8- دارای لوح تقدیر از .زراء وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سالهای 87 و 88 و 90
9- دارای لوح تقدیر از روسای وقت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 2 مورد)
10- دارای لوح تقدیر از روسای وقت سازمان نظام پزشکی ( 2 مورد)
11- دارای لوح تقدیر از رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( در ارتباط با خدمات درمانی مجروحین جنگ تحمیلی سال 1368)

9) فعاليت هاي پژوهشي
الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)

1. Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasis with hemoptysis: Experience with 5 operated cases, Bagheri R- Haghi Z, Annals of Thoracic and Cardiovascular, vol. 13 no. 3, June 2007, page 185-190.

2. Surgical management of bronchiectasis; Analysis of 277 patients, Bagheri R, Dr. Haghi S. Z ,Dr. Fattahi Masoum H, Dr. Bahadorzadeh L, thoracic and cardiovascular surgeon, 2010; 58: 291-294.(IF:0/7)

3. Surgical Treatment of Achalasia: Transabdominal Versus Transthoracic Cardiomyotomy, Dr. Bagheri R, Dr. Haghi S. Z, Dr. Noorshafiee S, Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jun;17(3):254-9.(IF:0/7)

4. Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 patients, Dr. Bagheri R, Dr. Rajabi Mashhadi M, Dr. Haghi S.Z , Dr. Sadrizadh A, Dr. Rezaeetalab F, Annals of thoracic and cardiovascular surgery 2011; 17:7-12.(IF:0/7)

5. Malignant pleural mesothelioma: Clinicopathologic and survival characteristic in a consecutive series of 40 patients, Bagheri R, Haghi Z, Rahim M, Attaran D, Silanian Toosi M. (Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Apr;17(2):130-6. (IF:0/7)

6. Outcome Of Patients Following Surgery For Complicated Tuberculosis: Analysis Of 108 Patients, Bagheri R, Haghi SZ, Rajabi MT, Motamedshariati M, Sheibani S. Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]. (IF:0/7) (original article)

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

1. Bronchoscopic finding in patients with hydatid cysts of the lung: Dose it correlate with radiological findings? Haghi z- Mirsadraei M – Bagheri R, Journal of Bronchol , vol 13, No 3, July 2006 page 128-131.
2. Pulmonary Hydatic Cyst: Analysis of 1024 cases, Bagheri R, Dr. Haghi S.Z, Dr. Amini M, Dr. Fattahimasom A.S, Dr. Noorshafiee S, Gen Thorac Cardiovasc Surg (2011) 59:105–109
3. The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung Cancer, Bagheri R.A. Tavassoli,. Z Haghi,4. M Abasi sahebi,N Bigdeli, J Lung India ( acceptance) (original article)

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

1- Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of non-thymomatous myastenia gravis. Sadrizadeh A- Bagheri R- Haghi Z, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006 , Page 43-46
2- Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformation. Haghi Z, Mirsadraee M- Bagheri R- Sadrizadeh A- Rezaeetalab F, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006, Page 37-42.
3- The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung mass, Bagheri R- Haghi Z-Kalantary M- Rahroh M , Sadrizade A, Tehran University Medical Journal, vol. 67 no. 3, 2009, page 196-201.

د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

1- Acute cholecystitis gall stone free, in injuried patients: Rafi’i, A & Haghi, S.Z.A, Medical journal of M.U.M.S. Vol.18, No.2, (June 1975).

2- Treatment of severe hemoptysis by pulmonary artries embolisation,: Azimi, M & Rezvani, M & Haghi, S.Z.A, Journal of medical school ( Ferdowsi university ) Vol.20, No.1, Spring 1356 (1977)

3- Alveolar cell carcinoma of lung, report of three cases, Vahedi, P & Mousavi, Z & Haghi, S.Z.A & Motarjem, B,M.J. of M.U.M.S. Vol.29, No.15, Spring 1365 (1986)

4- Achalasia and surgical treatment (reports and results of 20 cases) operated by Heller’s operation: Farzad, A & Haghi, S.Z.A. /M.J. of M.U.M.S. Vol.22, No.18, Winter 1365 (1986)

5- Study of 48 operated cases of Diaphragmatic Hernia, Haghi, S.Z.A & Haji sadeghi zadeh, H,/ M.J. of M.U.M.S. Vol.34, No.36, Summer 1370 (1991)

6- Immunodiagnostic tests in hydatidosis of the lung, Tavakoli, J & Haghi , S.Z.A & Zehtabchi, S,/ M.J. of the I.R.I., Vol.6, No.2, Summer 1371 (1992).
7. Study of 186 bronchiectatic patients who have been operated on from 1357 to 1376 at Quaem hospital, Rafeei A- Haghi Z- Bagheri R, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol 42, No 64, 1999, page 62-69.
8-, Review of 3200 cases diagnostic and therapeutic rigid esophagoscopy ( over 11 years experiences), Haghi, S.Z.A & Shariati, S.M the Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.3 Fall 1382 (2003)
9- Video thoracoscopic left splanchnicectomy in a patient with intractable pain due to advanced pancreatic cancer (case report): Tavassoli, A, Haghi,S.Z.A & Shahverdiani, R, Iranian journal of surgery, Vol.11, No.29, 2003
10- Benign tumors of lung, review of 23 years study (1979-2003) Haghi, S.Z.A,Iranian journal of surgery : Vol.12, No.31, 2004

11. Malignant Small Round Cell Tumor in Quaem hospital from 1370 to 1379, Haghi Z -Bagheri R-Ghiasi T-Ghanadan M, Iranian Journal Of Surgery, Vol 12, No 33, 2004, page 71-76.
12- Primary hydatid syst of mediastinum (report of two cases and review articles), Fattahi, S.H & Dabiri, H. Attaran, D. Haghi, S.Z.A,,Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.2 Fall 2005.

13- Factors determining incrimination of surgical team in malpractice claims and quality of judgments made by Mashhad Medical council.: Haghi, S.Z.A & Zare, Gh. A & Attaran, H Scientific journal of forensic medicine I.R. of Iran. Vol. 11 No. 3 fall 2005.

14. Transthoracic versus transhiatal esophagectomy, Haghi Z-Ghaemi M- Bagheri R- Gangjoo M, The Iranian Journal Of Otorhinolaryngology , vol 18, No 2, summer 2006, page 11-17.
15- Polypoid lesions of the gallbladder a series of 40 cases, in Emam Reza hospital in Mashhad.: Ghaemi, M. & Jangjou, A & Haghi, S.Z.A, M.J. of M.U.M.S., Vol.49, No.91, Spring 2006.

16. The study of 22 cases of mediastinal tumours in children with acute respiratory manifestation , Haghi Z- Bagheri R, The Iranian Journal of Otorhinolaryngology,Vol17 ,No 3 ,2006 Page 203-211.
17- Neurologic findings & surgical treatment results in spinal T.B: Faraji, M. & Haghi, S.Z.A & Ariamanesh, A.SH, Medical Journal of M.U.M.S. Vo. 49 No. 94 winter 2007 p. 413-20
18- Penetrating and blunt neck trauma review of 85 cases, Haghi Z-Ghaemi M-Bagheri R , Sadrizadeh A, Iranian Journal of Health and Medical Research, Vol 1, No 1, September 2007, page 6-10 (original article)

19- The role of Video assisted thoracoscopy in evaluation of undiagnosed pleural effusion, Bagheri R-Sadrizadeh A-Haghi Z, Rajabi M, Fuzi A, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol. 50, No. 98, Winter 2008, p: 387-392.

و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:

1. 16th Annual meeting of the Scandinavian society for research in cardiothoracic surgery, 9-11 Feb 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.
2. 9th Annual congress of Turkish thoracic society, abstract evaluation results, Apr 19-23 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.
3. 2nd international medical conference held, in- Najaf Al- Ashraf, 20-22 Feb 2012, Subject: bronchoscopic findings in patients with hydatid cyst of the lung; Dose it correlate with radiological findings?

ز) ارائه مقاله و ایراد سخنرانی دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:
1) “سمينار بررسي مشکلات جراحي مجروحين جنگي” تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، دی ماه 1367
2) “سمينار ويژگي هاي توبرکولوز در ايران”، تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، دی ماه 1367
3) ” جراحی کیست هیداتیک ریه و گزارش بیش از 600 مورد بیمار عمل شده” اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 20 تا 22 آذرماه 1369.
4) گزارش نتايج فرصت مطالعاتي، پاریس، 3/10/69- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)
5) پيوند ريه و تکنولوژي در خدمت جراحي توراکس، تالار هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا (ع)، اسفند ماه 1369
6) “بررسی کانسر مری در استان خراسان طی سالهای 1370-1359″ پنجمین سمینار سراسری دانشجویان – بیماریهای دستگاه گوارش – دانشگاه علوم پزشکی همدان، 21 تا 23 آبان 1370
7) سمينار سرطان ريه، تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، خرداد 1370
8) سمينار سرطان مري و بررسي هاي انجام شده در مشهد، تالار چمران بيمارستان قائم (عج) ، بهمن 1371
9) سمينار تومورها و کيست هاي مدياستن، تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، تیر ماه 72
10) برنامه مدون بازآموزي جراحي عمومي (فتقهاي ديافراگم)، تالار ابن سينا مشهد، اردیبهشت 1373
11) “مروری بر 800 مورد کیست هیداتیک عمل شده در بیمارستان قائم (عج)” ، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، 1 تا 3 آذر 1373.
12) ” تومورها و کیست های مدیاستن”، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، 1 تا 3 آذر 1373
13) سمینار کيست هيداتيک، تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، اذر ماه 1373
14) سمینار ديسترسهاي تنفسي، تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، اذر ماه 1373
15) برنامه آموزش کوتاه مدت حرفه اي بيماري سل و تازه هاي آن، تالار هاشي نژاد بيمارستان امام رضا (ع)، بهمن ماه 73
16) برنامه مدون باز آموزي ويژه پزشکان عمومي (مسائل ضروري در رابطه با اورژانس شايع جراحي توراکس کودکان و نوزادان )، تالار ابن سینا مشهد- اسفند ماه 73
17) نتايج درمان جراحي برونشکتازي و گزارش 140 مورد” سومين کنگره و بازآموزي کالج بين المللي جراحان، تالار ولي عصر بيمارستان امام خميني تهران، اسفند ماه 73
18) تومورها و کيستهاي خوش خيم مري”، کنگره علمي و بازآموزي سالانه جامعه جراحان ايران، تهران- اردیبهشت ماه 74
19) کنگره علمي و بازآموزي جامعه جراحان ايران، تبریز ، ابان ماه 74
20) جنبه هاي جراحي هموپتيزي ماسيو” ، سمينار و بازآموزي فوريتهاي شايع داخلي و جراحي، تالار ابن سينا مشهد، دی ماه 74
21) برنامه بازآموزي متخصصين ارتوپدي و تروما، تالار ابن سينا مشهد، اسفند ماه 74
22) درمان جراحي سل ريوي و گزارش 130 مورد از مشهد”، مازندران – ساري، ابان ماه 75
23) الف- بيوپسي ريه توسط سوزن از طريق جدار قفسه سينه، ب- کيست هيداتيک، ج- پانل عوارض بعد از اعمال جراحي”، چهارمين کنگره بازآموزي کالج بين المللي جراحان، بيمارستان امام خميني – تهران، آذر ماه 75
24) مدون (و) بازآموزي پزشکان عمومي، 23/11/75 – مشهد
25) آبسه ريه و برونشکتازي، تالار ابن سينا مشهد، دی ماه 75
26) کنگره و بازآموزي نئوپلاسمها در جراحي، طبس، 10/1/76
27) post operative venous problem” هيجدهمين کنگره علمي جامعه جراحان، دانشگاه الزهرا – اصفهان، آبان ماه 76
28) تومورهاي ريه”، کنگره و بازآموزي سالانه جامعه جراحان ايران، تالار همايش هاي رازي تهران، اردیبهشت ماه 77
29) برنامه مدون (ج) ويژه پزشکان عمومي، 28/11/77-تالار ابن سینا مشهد
30) برنامه مدون (د) ويژه متخصصين داخلي، 7/2/78- تالار ابن سینا مشهد
31) دومين کنگره ساليانه انجمن جراحان توراکس ايران، تهران، خرداد ماه 78
32) انسداد وريد اجوف فوقاني”، تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، مرداد ماه 78
33) جراحي قفسه سينه با کمک توراکوسکپي(VATS)، تالار چمران بيمارستان قائم (عج)، شهریور ماه 78
34) کنگره تروماي لگن و اندام تحتاني” تالار ابن سينا مشهد، بهمن 78
35) برنامه مدون (ب) متخصصين جراحي عمومي، 28/10/78- تالار ابن سینا مشهد
36) همايش فوريتهاي جراحي (تروماي گردن و قفسه سينه)، 16/9/78 – تالار ابن سینای مشهد
37) پيوند ريه ((Lung transplantation، 6/8/78- تالار چمران بیمارستان قائم
38) برنامه مدون (ح) پزشکان عمومي، الف – اقدامات تشخيصي و درماني در بيمار مبتلا به پلورال افيوژن، ب- آشنايي با توراکوسکوپي و موارد استفاده آن، 18/12/78 ، 20/12/78 ، تالار ابن سینا مشهد
39) توراکوسکوپي و گزارش مورد انجام شده از مشهد، نخستين سمپوزيوم بين المللي لاپاراسکوپي پيشرفته، لرستان – خرم آباد، اردیبهشت 79
40) برنامه مدون (ح) پزشکان عمومي، 27/2/79 و 30/2/79 ( دو سخنرانی)-تالار ابن سینا مشهد
41) دو سخنرانيبرنامه مدون (ه) پزشکان عمومي، 21/4/79 – تالار ابن سینا مشهد
43) تومورهاي ريه، 30/4/79- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)
44) برنامه مدون (الف) متخصصين جراحي عمومي گرداننده پانل تومورهاي ريه، 26/11/79- تالار ابن سینا مشهد
45) کاربرد ليزر در جراحي عمومي (با نمايش فيلم)، 18/12/79 ، تالار چمران بیمارستان قائم
46) برنامه مدون (ح) پزشکان عمومي (اجسام خارجي راه هوايي)، 25/12/79، تالار ابن سینا مشهد
47) برنامه مدون (د) براي تمامي رشته هاي جراحي ( تازه هاي قفسه سينه )، 16/11/79 – تالار ابن سینا مشهد
48) الف- جايگاه امروز پيوند ريه در ايران ب- درمان پارگي هاي مري، کنگره انجمن جراحان توراکس، اردیبهشت 79
49) سمينار طب سالمندان”، سخنران و گرداننده پانل تروماتولوژي در سالمندان، تالار ابن سينا مشهد، اذر ماه 79
50) بيست و چهارمين کنگره ساليانه جامعه جراحان توراکس، 22/2/80- مجتمع همایش های رازی تهران
51) جنبه هاي اخلاقي و پشتوانه هاي قانوني و اجرايي در تعرفه هاي پزشکي، سمينار اخلاق ، قوانين و مقررات پزشکي، تالار ابن سينا مشهد، تیر ماه 80
52) مدون (ه) ويژه پزشکان عمومي – عفونتهاي مجاري تنفسي تحتاني- 15/10/80- تالار ابن سینا مشهد
53) مدون (ح) بازآموزي جراحي براي پزشکان عمومي (پلورال افيوژن و توراکوسکوپي)- 19/10/80- تالار ابن سینا مشهد
54) بازآموزي براي تمام رشته هاي جراحي(Multiple trauma patient )، 3/11/80، تالار ابن سینا مشهد
55) Legal Medicine & Surgery، 2/11/80 ، تالار ابن سینا مشهد
56) سمينار Imaging در تروما، 26/11/80- تالار ابن سینا مشهد
57) کانسر مري – مدون (الف) جراحي عمومي، 30/9/80- تالار ابن سینا مشهد
58) معرفي دستگاههاي بيهوشي و جراحي، 18/7/81 –تالار چمران بیمارستان قائم
59) آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحي، 25/10/81- تالار ابن سینا مشهد
60) بيست و هفتمين کنگره جامعه جراحان ايران – توراکس، 20/2/82- تهران
61) سومين گردهمايي علمي پزشکان ايراني مقيم خارج از کشور ( پانلexploratory laparoscopy)، 6/2/83- تالار هاشمی نژاد
62) مدون يکروزه تروماي شکم در اطفال و نوزادان، 9/7/83، تالار ابن سینا
63) سمینار آموزشی آسیب های تروماتیک احشاء داخلی و تطبیق آن با قانون دیات ، 26/9/83- تالار پزشکی قانونی مشهد
64) مدون يکروزه تروماي شکم در زن حامله و شکم حاد، 8/7/83، تالار ابن سینا
65) تروما و شوک – برنامه مدون ، 17/12/84- تالار ابن سینا مشهد
66) دیافراگم – کیست هیداتیک – مدون – کد 3306012 ، 15/10/84 – تالار شهید پندی بیمارستان قائم
67) تومورهای جدار سینه – برنامه مدون – کد برنامه 3306008، 14/10/84- تالار شهید پندی بیمارستان قائم
68) تروماي چست و ديافراگم + مسائل و مشکلات جراحي توراکس”، انجمن جراحان توراکس ايران، تهران، خرداد 83
69) ترومای قلب “، بیست و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران تهران، مجتمع همایش های رازی- تهران، اردیبهشت 84
70) ریفلاکس ازوفاجایتیس،2- ترومای قلب ” بیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، اردیبهشت 84، تهران
71) “بررسی 22 مورد تومور مدیاستن در کودکان” سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران، 16 تا 20 اردیبهشت ماه 1385
72) CPC، 5/11/85- تالار شهید پندی بیمارستان قائم
73) “سمینارقوانین و مقررات پزشکی و جایگاه نظام پزشکی، علل شکایت از پزشکان” شهریور 85 تالار رازی- دانشکده پزشکی مشهد
74) “کانسر پستان و نقش بیوپسی سنتینل نود” آبان ماه 85، بیمارستان امید- مشهد- تالار امام خمینی
75) “نحوه ی برخورد با پارگی مری (برنامه ی مدون توده ها و ترومای گردن و پارگی مری” شرکت (گرداننده پانل)، تالار شهید چمران بیمارستان قائم(عج)، آذر 85.
76) جایگاه stapling در جراحی و لاپاروسکوپی ، برنامه مدون باز آموزی، آذر ماه 85، تالار شهید چمران- بیمارستان قائم،
77) کلیات ترومای قفسه سینه، شکستگی دنده و جناغ و کتف و قفسه سینه شناور ، زخم باز قفسه سینه و پنومو توراکس و همو توراکس و کونتوزیون ریه، سخنرانی برنامه ی آموزش مداوم پزشکان، دی ماه 85، بیمارستان فارابی مشهد
78) سمینار سرطان، بهمن 85، تالار امام خمینی- بیمارستان امید،
79) ” بررسی 22 مورد تومور مدیاستن در کودکان” سی ام کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، 16 تا 20 اردیبهشت1385، تهران.
80) ” گزارش یک مورد لیومیوماتوزیس مری، درمان جراحی برونکولیتیازیس با منشاء توبرکولوز همراه با هموپتزی ، مقایسه تکنیک عمل جراحی ازوفاجکتومی ترانس توراسیک با ترانس هیاتال” کنگره سالیلنه جامعه جراحان ایران، 15-20 اردیبهت 86، مجتمع همایشهای رازی-تهران
81) سمینار باز آموزی تازه های پاتولوژی مدیاستن و پلور” ، اردیبهشت 86، تالار چمران 0 بیمارستان قائم
82) “روشهای تشخیصی جدید در ضایعات مدیاستن 2- تومورهای بدخیم اپی تلیال و غیر اپی تلیال ریه” اردیبهشت 86، تالار چمران 0 بیمارستان قائم
83) جایگاه Stapling و لاپاراسکوپی در جراحی (مدون)، 6/10/86 –تالار پندی بیمارستان قائم
84) زخم مشکل و کنترل درد ، 5/10/86- تالار پندی بیمارستان قائم
85) بیماریهای معده و مری در جراحی، 4/10/86- تالار پندی بیمارستان قائم
86) ششمین گرد همایی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور، خرداد ماه 86، بیمارستانهای قائم و امام رضا
87) 1- “The Role of Thoracoscopy for The Diagnosis of Hidden Diaphragmatic Injuries in Penetrating Thoracoabdominal Trauma” 2- ” Malignant superior vena cave syndrome. Is this a medical emergency?” سی و دومین کنگره علمی جامعه جراحان، اردیبهشت 87 تهران
88) عفونتهای ریه در بالغین ، 15/12/87، تالار پندی بیمارستان قائم
89) سیر پرونده ها در دادسرای انتظامی، 13-17/11/87 ، تالار پندی بیمارستان قائم
90) قصور و مسئولیت های پزشکی ، 13-17/5/87، تالار پندی بیمارستان قائم
91) ” Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Surgical Management and long Term outcome” سی و سومین کنگره علمی جامعه جراحان ، اردیبهشت 88، تهران
92) Pulmonary Hydatic Cyst: Analysis of 1024 Cases” سی و چهارمین کنگره علمی جامعه جراحان ، اردیبهشت 89، تهران
93) The Role of Surgery in PleuroPulmonary Tuberculosis: Analysis of 108 patients”” سی و پنجمین کنگره علمی جامعه جراحان، اردیبهشت 90 – تهران
94) Esophagogastric Mesenchymal tumors: Analysis of 24 patients” کنگره جامعه جراحان- شاخه اذربایجان غربی، مهرماه 90، ارومیه
95) Outcome of patients following surgery for complicated tuberculosis: Analysis of 108 patients ، پنجمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل، تهران، 23-26 مهرماه 1390
96) سخنرانی با عنوان “تنگی های تراشه و حنجره به دنبال لوله گذاری” , 19/8/1390 , مشهد , بیمارستان قائم.
97) شرکت و سخنرانی در کنگره بین المللی ” buerger `s disease : changes and challenges 100 years of ” دانشگاه مشهد , 15-17 february 2012-10-2
98) سخنرانی در “سی و ششمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران” , اردیبهشت ماه 1391 , در سالن توراکس
99) سخنرانی در “کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران – شاخه کرمان” , 19-21 مهرماه 1391
100) سخنرانی در ” کنگره بین المللی جراحی خراسان” مشهد 17 تا 19 آبان ماه 91
101) سخنرانی در ” سمینار سرفه های مزمن” هتل پردیسان مشهد 9/9/91

10) جزوات آموزشی:
1) جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی 60-61
2) جزوه روشهای جراحی قفسه سینه برای دانشجویان تکنیسین اتاق عمل سال تحصیلی 73-74
3) جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی 74
11) مسئولیت های اجرائی
4) رئیس بخش جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) از سال 13680-1367
5) مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال 1368-1367
6) مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال 1383-1379
7) مدیر گروه جراحی قلب و توراکس دانشکده پزشکی مشهد از سال 1386-1383
8) مدیر گروه جراحی توراکس از سال 1386 تا کنون
9) عضو انجمن جراحان توراکس فرانسه زبان از 1369 تا کنون
10) دبیر انجمن پزشکان فرانسه زبان شاخه خراسان از سال 1369 تا کنون
11) عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران – شاخه خراسان از 3/09/ 1372 تا کنون
12) دبیر کنگره جامعه جراحان ایران- شاخه خراسان،مشهد،آذر ماه 1373
13) دبیر اجرایی جامعه جراحان ایران-شاخه خراسان از 02/09/1374 تا کنون
14) عضو کالج بین المللی جراحان از اردیبهشت 1374 تا کنون
15) دبیر کنگره و باز اموزی نئو.پلاسمها در جراحی طبس ، فروردین 1376
16) دبیر برنامه مدون برای متخصصین جراحی مشهد،28/10/1378
17) دبیر برنامه مدون مشترک جراحی از اول تا چهارم بهمن 1380
18) دبیر اجرایی کنگره جامعه جراحان ایران،شاخه خراسان،مشهد،شهریور 1381
19) عضو هیئت مدیره انجمن جراحان توراکس ایران- تهران از اردیبهشت 1384 تا کنون
20) دبیر علمی کنگره جامه جراحان ایران شاخه خراسان، آبان 1387
21) مدیر همایش دو روزه جراحی قفسه سینه ایران،مشهد،دیماه 1384
22) عضو هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی جراحی قفسه سینه کشور از 1385 تا کنون
23) عضو مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل
24) عضو کمیته منتخب ارتقای دانشکده پزشکی در سالهای 80تا 88
25) عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1379 لغایت 1383
26) عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1388 تا کنون
27) عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد،سه دوره به مدت 12 سال در سالهای 1375 لغایت 1387
28) عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی فوق تخصصی جراحی توراکس ایران از 1389 تا کنون
29) جانشین دبیر هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی جراحی کشور از سال 1390 تا کنون
30) عضو فرهنگستان علوم پزشکی دانشگاه مشهد , از 10/04/1391 تاکنون
31) دبیر سومین کنگره بین المللی جراحی کم تهاجمی و درون بین ، مشهد 17-19 آبان ماه 91

12) عضویت در کمیته ها:
1) عضو کمیته مرگ و میر ، بیمارستان قائم، 1368 -1367
2) عضو کمیته اجرایی ، بیمارستان قائم، 1367 -1368
3) عضو شورای آموزشی، بیمارستان قائم، 1381 -1379
4) عضو کمیته علمی کنگره سل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1367
5) عضو ستاد هدایت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1384-1381
6) عضو کمیته علمی سمینار سراسری طب سالمندان، سازمان تأمین اجتماعی، 1379
7) عضو کمیته آسیب شناسی و نسوج، -1380 تا کنون
8) عضو کمیسیون تخصصی جراحی عمومی، اداره کل پزشکی قانونی خراسان، 1382-1384
9) عضو کمیته تبیین کوریکولوم جراحی عمومی، تهران – وزارت بهداشت، 1382
10) عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی سرطان ایران، 1380
11) عضو کمیته علمی نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء، 1385
13) علایق پژوهشی: جراحی رزکسیون ریوی با استاپلر- جراحی توراکوسکوپیک – پیوند قلب و ریه

پایان نامه ها:
رديف عنوان تز نويسنده شماره پايان نامه سال تحصيلي
1 بررسي کانسرهاي مري در دانشکده پزشکي قائم (عج) آقاي اسدا… افشاري صالح 1727 60-59
2 پريکارديت کنسترکتيو مزمن و درمان جراحي آن و بررسي بيماران عمل شده در دانشکده پزشکي مشهد آقاي محمدعلي بابادوست کندري 1771 60-59
3 برونشکتازي و درمان جراحي آن و بررسي موارد عمل شده در بيمارستان قائم (عج) آقاي جواد قبولي 1875 63-62
4 درمان جراحي توبرکولوز ريوي آقاي علي فيض 1885 63-62
5 بررسي 1000 مورد سرطان مراجع به مرکز مبارزه با سرطان استان خراسان 1888 63-62
6 کيست هيداتيک ريه و درمان جراحي آن و بررسي بيماران عمل شده در بيمارستان قائم (عج) آقاي مسعود جسماني تفتي 1921 64-63
7 آشالازي مري و موارد عمل شده آن آقاي محمود تقي خواه 64-63
8 کانسر ريه و بررسي 55 مورد عمل شده آقاي سيد علي طالبي 1923 65-64
9 بررسي 1500 مورد ازوفاگوسکپي از مراجعين به مراکز درماني مشهد با شکايت اصلي ديسفاژي آقاي خيرا… فخاري 1983 66-65
10 هرني هاي ديافراگماتيک و برريس 31 مورد عمل شده آقاي عبدالکريم تيموري 1987 66-65
11 تومورها و کيست هاي مدياستن (بررسي 24 مورد عمل شده ) آقاي فرهاد ادهمي 2030 66-65
12 بررسي علل دکورتيکاسيونهاي پلور در سالهاي اخير و موارد عمل شده در بيمارستان قائم (عج) خانم ميمنت ترقي 2034 66-65
13 بررسي 220 مورد برونکوسکوپي انجام شده آقاي حميدرضا فلاح سلطان آباد 2068 66-65
14 بررسي ضايعات ريوي مجروحين جنگي (1000 مورد) تروماتيسم هاي قفسه صدري آقايان عباس ياراحمدي، عليرضا توسلي و محمدجعفر مدبر 2075 67-66
15 پنومونکتومي و بررسي موارد عمل شده در دهه اخير در بيمارستان قائم (عج) آقاي حميدرضا مجرد فريماني 2086 67-66
16 نورواکتودرمال تومور ( تز تخصصي جراحي عمومي ) آقاي دکتر هوشنگ فهيمي نيا
17 تومورهاي خوش خيم ريه آقاي مهدي نيک ورز 69-68
18 کيست هيداتيک ريه و و بررسي 630 مورد عمل شده آقاي نويد وحيديان کاميار 69-68
19 مزوتليوما و بررسي موارد عمل شده خانم شاهين فر 69-68
20 آدنوم برونش خانم ناهيد تفضلي مقدم 2514 70-69
21 بررسي 2367 مورد ازوفاگوسکوپي رژيد با شکايت اصلي ديسفاژي آقايان صفرعلي و صادق علي تازيکي 2527 70-69
22 هرني هاي ديافراگماتيک خانم لادن اسعدي 2554 70-69
23 تومورهاي خوش خيم و کيست هاي مري آقاي اردشير سنگ چولي 2496 71-70
24 تنگي هاي مري در اطفال آقاي عليرضا لطفي 2613 72-71
25 تروماي نافذ توراکس (بدنبال چاقوخوردگي) خانم فاطمه فروهر نژاد 2690 73-72
26 برونشکتازي و بررسي موارد عمل شده در بيمارستان قائم (عج) در 12 ساله اخير خانم ثمينه سجادي هاشمي 2693 72-71
27 مزوتليوما و بررسي موارد اخير آقاي عبدالمهدي اخياني 2768 72-71
28 کيست هيداتيک ريه و بررسي 741 مورد آقاي سهيل تقوي زرگر (تهران) 236 72-71
29 بررسي 135 مورد لنفادنوپاتي سر و گردن خانمها فرزانه سبحاني ، سودابه مقدس 2946 73-72
30 ضايعات مادرزادي ريه و گزارش موارد عمل شده (تز تخصصي ) خانم دکتر طاهره اشکياني 501/ت 73-72
31 کانسر مري و بررسي اعمال جراحي انجام شده در 15 سال اخير آقاي علي اسکندري 2978 72-71
32 کانسر ريه و بررسي تروسپکتيو و درمان آن در 15 سال اخير آقاي رامين نصيرايي حقيقي 2987 73-72
33 درمان جراحي سل ريوي آقاي مهرداد غفاري 3135 73-72
34 مدياستن و بررسي ضايعات آن آقاي افشين نصيرايي 3145 74-73
35 مزوتليوماي پلور آقاي عليرضا رضاپناه 3187 73-72
36 تنگي هاي مري با مواد سوزاننده آقاي فربود رادمند 3188 73-72
37 صدمات غير نافذ قفسه صدري آقاي رضا باقري 3190 74-73
38 جايگاه عمل جراحي اورينجر در کانسر مري و بررسي مقايسه اي آن با ساير روش هاي جراحي (تز تخصصي) آقاي دکتر غلامرضا زماني 706 ت 74-73
39 نمونه برداري ريه بوسيله سوزن از راه جدار سينه ( تز تخصصي) آقاي دکتر مجيد هاشم زاده 710 ت 74-73
40 پلورودزيس آقاي علي اصغر رنجبر توتويي 3482 75-74
41 فيستول برونکوپلورال آقايان علي اکبر ايلاتي و محمدرضا قائمي 3489 75-74
42 تومورهاي بدخيم با سلول گرد کوچک (تز تخصصي) آقاي دکتر صفرعلي تازيکي 7271 75-74
43 آبسه ريه و بررسي تمام موارد آن در 15 سال اخير در بيمارستان قائم 0عج) آقاي عبدالجواد خواجوي 3619 75-74
44 هموپتيزي و موارد جراحي آن آقاي فرزاد قنوعي رستگار 3646 76-75
45 بررسي علل ديسفاژي و ميزان شيوع آن آقايان مجيد سهيلي و امير حسين فدائيان 97 ( دانشگاه آزاد) 76-75
46 بررسي موارد پنوموتوراکس خودبخودي خانم عفت بهروان 158 (دانشگاه آزاد) 76-75
47 درمان جراحي آمپيم توراسيک خانم مرجان قره 4051 77-76
48 درمان جراحي برونشکتازي آقاي پيمان ساسان نژاد 4105 77-76
49 بررسي اثرات توتون ، ترياک و مشتقات آنها در ابتلا به کانسر مري آقاي مهران غفاري 4719 79-78
50 درمان جراحي توبرکولوز ريوي و بررسي موارد عمل شده در سالهاي 79-69 (تز تخصصي) آقاي دکتر سيدفاضل اعلمي 1319ت 79
51 بررسي تومورهاي جدار قفسه سينه در بيماران بستري در بيمارستان قائم (عج) در 20 سال گذشته خانم الهام سالاري 4648 80-79
52 توراکوپلاستي آقاي جواد ادريسيان 5037 81-80
53 بررسي 200 مورد تروماي نافذ آقاي مصطفي جعفري 5039 82
54 ارزيابي درمان جراحي سل ريوي آقاي سيدعلي توکلي خراساني 5044 80
55 آمپيم توراسيک مشرق سلطاني 5055 81-80
56 کارسينوئيد برونش آقاي سيدمحمدحسين علم الهدايي 5074 81-80
57 تومورهاي متاستاتيک ريوي آقاي افشين دليلي 5105 81
58 کيست هاي مدياستن آقاي هومن مختارپور 5210 82-81
59 کيست هيداتيک ريه خانم ها فريده مقدس و راحله لشکر نويس 5252 82
60 بيوپسي باز ريه آقاي امير عبدالهيان ( دانشگاه آزاد) 81
61 روش ترانس هياتال و ترانس توراسيک (تز تخصصي) آقاي دکتر هزيمه 1396 ت 80-79
62 آبسه ريه آقاي غلامحسن فدايي – آقاي دکتر صدري زاده (استادمشاور:دکتر حقي) 4560 78
63 پلورال افيوژن بدخيم آقاي دکتر راوري ( استاد مشاور : دکتر حقي ) 82-81
64 ارزيابي موارد پارگي ديافراگم در تروماي بلانت و نافذ آقاي علي بازاري – آقاي دکتر راوري ( استاد مشاور : دکتر حقي ) 5289 83-82
65 بررسی موارد آشالازی و درمانهای جراحی آن در 25 سال گذشته در بیمارستان قائم و امید لاله ابراهیم پور
استاد راهنما: دکتر حقی 5622 84-83
66 بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک 150 مورد ، از انواع مختلف فتق های دیافراگمی و روشهای جراحی آنها در مراکز درمانی مشهد در یک دوره 25 ساله احسان سعیدی
استاد راهنما: دکتر حقی 5766 شهریور 84
67 بررسی 100 پرونده شکایت پزشکی علیه تیم جراحی رسیدگی شده در سازمان نظام پزشکی دکتر حمید عطاران
استاد راهنما: دکتر حقی 1621 خرداد 84
68 بررسی بیماران بستری با caمری و درمان جراحی آن در بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 64 تا 85 مونا امینی
استاد مشاور: دکتر حقی 5897 آبان 86
69 بررسی تومورهای مدیاستن در اطفال مراجعه کننده بیمارستانهای قائم و امید مشهد طی سالهای 73 تا 83 بهزاد باغبان
استاد مشاور: دکتر حقی 5896 اردیبهشت 86
70 بررسی موارد کاربرد ، نتایج و عوارض VATS (جراحی توراکس با استفاده از ویدئو) در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی توراکس قائم بین سالهای 77 تا 84 دکتر علی فوزی
استاد راهنما: دکتر حقی 1690 –ت مهرماه 85
71 بررسی نقش برونکوسکوپی در تشخیص کیست های هیداتیک ریه عارضه دار جراحی شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم مهر و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1386 مژگان امینی
استاد مشاور: دکتر حقی 5969 اسفند 87
72 بررسی علائم بالینی، روش درمانی و پیش آگهی مزوتلیومای بدخیم کراجعه کننده به مراکز آموزشی قائم و بیمارستان امید مشهد در فاصله سالهای 60 تا 86 ابوالفضا اوان
استاد مشاور: دکتر حقی 6391 آبان 88
73 نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچک دکتر مهدی عباسی صاحبی
استاد مشاور: دکتر حقی 2296-ت زمستان 89
74 بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی دربیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و امید و امام رضا (ع) غلامحسین رضایی طلب
استاد مشاور 6401 شهریور 91

75 مقایسه دو روش کاردیومیوتومی ترانس توراسیک و ترانس ابدومینال در بیماران مبتلا به آشالازی در بیمارتانهای قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388 سیده الهه باقری خبوشان
استاد مشاور 6594 –
76 بررسی نتایج درمانی پلیکاسیون دیافراگم در فلج اکتسلبی یک رفه غیر بدخیم دیافراگم مریم اسماعیلی
استاد مشاور 6778 آبان ماه 91

شرکت در بازآموزی ، سمینار ، کنگره و سمپوزیوم

رديف برنامه بازآموزی مکان از تاریخ لغایت
1 مدون بازآموزی متخصصین جراحی عمومی مشهد 7/2/73 9/2/73
2 کنگره و بازآموزی جامعه جراحان تهران 17/2/73 21/2/73
3 کنگره و بازآموزی جامعه جراحان (دبیر کنگره) مشهد 1/9/73 3/9/73
4 بیماری سل و تازه های آن مشهد 25/11/73 27/11/73
5 مدون بازآموزی جراحی برای پزشکان عمومی مشهد 16/12/73 19/12/73
6 سومین کنگره و بازآموزی کالج بین المللی جراحان – مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران 20/12/73 24/12/73
7 هشتمین کنگره سالیانه قلب و عروق ایران تهران 12/2/74 14/2/74
8 کنگره و بازآموزی جامعه جراحان (عضو هیئت رئیسه) تهران 6/3/74 11/3/74
9 کنگره جامعه جراحان – دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز 2/8/74 6/8/74
10 سمینار و بازآموزی فوریتهای شایع داخلی و جراحی مشهد 29/9/74 1/10/74
11 کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران تهران 30/2/75 3/3/75
12 کارگاههای سریال پنجگانه آموزش پزشکی جامعه نگر مشهد 6/5/75
13 شانزدهمین کنگره و بازآموزی جامعه جراحان ایران ساری 16/8/75 18/8/75
14 چهارمین کنگره و بازآموزی کالج بین المللی جراحان – مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران 24/9/75 28/9/75
15 سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی مشهد 14/12/75
16 کنگره و بازآموزی نئوپلاسمها در جراحی (دبیر کنگره) طبس 10/1/76 12/1/76
17 کنگره جامعه جراحان ایران – مجتمع همایش های رازی تهران 3/3/76 7/3/76
18 بازآموزی دومین کنگره جراحی کرونری مشهد 8/3/76 9/3/76
19 هجدهمین کنگره جامعه جراحان ایران (میاندوره ای) اصفهان 27/8/76 29/8/76
20 کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران تهران 19/2/77 23/2/77
21 کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه 5/3/78) تهران خرداد 78
22 همایش فوریتهای شایع جراحی (هیئت رئیسه) مشهد 16/9/78 18/9/78
23 برنامه مدون (ب) متخصصین جراحی عمومی مشهد 28/10/78 30/10/78
24 نخستین سمپوزیوم بین المللی لاپاراسکوپی پیشرفته خرم آباد لرستان 7/2/79 9/2/79
25 بیست و دومین کنگره جامعه جراحان ایران (20/9/79) – سالن همایشهای رازی تهران 17/2/79 21/2/79
26 مدون مشترک برای تمام رشته های جراحی مشهد 15/11/79 17/11/79
27 مدون (الف) برای متخصصین جراحی عمومی مشهد 25/11/79 28/11/79
28 سمینار طب سالمندان مشهد 21/9/79 24/9/79
29 بیست و چهارمین کنگره جامعه جراحان (هیئت رئیسه) تهران 22/2/80 26/2/80
30 سمینار قوانین و اخلاق پزشکی – تالار هاشمی نژاد مشهد 27/4/80 29/4/80
31 همایش بین المللی سرطان ایران مشهد 20/6/80 26/6/80
32 آموزش مداوم مدون (ب) جراحی عمومی مشهد 30/9/80 3/10/80
33 مدون مشترک (د) جهت متخصصین کلیه رشته های جراحی (هیئت رئیسه) مشهد 2/11/80 4/11/80
34 بسیت و ششمین کنگره جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه) – سالن همایشهای رازی تهران 22/2/81 26/2/81
35 جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور – هتل پردیسان مشهد 20/9/81 21/9/81
36 هشتمین کنگره جامعه جراحان (دبیر کنگره) مشهد 25/9/81 27/9/81
37 آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحی مشهد 25/10/81 27/10/81
38 همایش علمی جامعه پزشکی با حضور اساتید ایرانی مقیم امریکا مشهد 1/2/82 2/2/82
39 بیست و هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه) تهران 19/2/82 25/2/82
40 سمپوزیوم یکروزه بیماری بورگر (هیئت رئیسه) – تالار هاشمی نژاد مشهد 2/5/82
41 همایش یکروزه درمان دیابت مشهد 4/6/82
42 سمینار تازه های توده های بدخیم اطفال – تالار هاشمی نژاد مشهد 19/6/82
43 سمینار تازه های آسم مشهد 29/8/82
44 نهمین کنگره علمی میاندوره ای جامعه جراحان ساری 12/9/82 14/9/82
45 سمینار مدیریت و درمان تصادفات جاده ای مشهد 7/3/83 8/3/83
46 سمینار سرطان پستان (غربالگری، تشخیص و درمان) مشهد 20/3/83 21/3/83
47 ششمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق مشهد 23/3/83 25/3/83
48 مدون یکروزه ترومای شکم در زن حامله و شکم حاد مشهد 8/7/83
49 مدون یکروزه ترومای شکم در اطفال و نوزادان مشهد 9/7/83
50 ترومای لگن ، پرینه ، کبد و طحال مشهد 10/7/83
51 همایش علمی تحقیقاتی کودکان سرور مشهد 27/8/83
52 بیماریهای ریه مشهد 9/10/83
53 بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم مشهد 10/10/83
54 خونریزی های گوارشی مشهد 11/10/83
55 سمینار متفرقه کشوری مشهد 3/12/83
56 بیست و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران (هیئت رئیسه) تهران 26/2/84
57 بیماریهای معده و مری در جراحی مشهد 18/8/84
58 تومورهای جدار قفسه سینه- همایش جراحی توراکس مشهد 14/10/84
59 کیست هیداتیک و افزایش فشار باب – همایش جراحی توراکس مشهد 15/10/84
60 دیات و مقتضیات زمان، حدود و قصاص در امور پزشکی مشهد 9 و 13 /12/84
61 سمینار قوانین و مقررات پزشکی و جایگاه نظام پزشکی ، علل شکایت از پزشکان عضو کمیته علمی مشهد
( تالار رازی) 8/6/85
62 کنگره کانسر پستان و نقش بیوپسی نستیل نود مشهد
( بیمارستان امید) 20/8/85
63 ضایعات خوش خیم آنورکتال و انسداد روده (مدون) مشهد 7/9/85
64 برنامه مدون بازآموزی- ضایعات خوش خیم آنورکتال و انسداد روده مشهد
( تالار چمران) 7/9/85
65 برنامه ی مدون توده ها و ترومای گردنی و پارگی مری- نحوه ی برخورد با پارگی مری ( گرداننده پانل) مشهد
(تالار چمران) 8/9/85
66 برنامه مدون بازآموزی جایگاه استاپلینگ در جراحی و لاپاراسکوپی مشهد
(تالار چمران) 9/9/85
67 سمینار سرطان مشهد
(بیمارستان امید) 9/11/85
68 کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران تهران 15/2/86 20/2/86
69 سمینار بازآموزی تازه های پاتولوژی مدیاستن و پلور مشهد 26/2/86
70 پاتولوژی ناحیه مدیاستن، خلف صفاق و حفرات سروزی مشهد 27/2/86
71 ششمین گردهمایی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور مشهد 8/3/86 10/3/86
72 جایگاه استاپلینگ و لاپاراسکوپی در جراحی – 6/10/86 13/10/86
73 قصور و مسئولیت های پزشکی – 13/5/87 17/5/87
74 سیر پرونده ها در دادسرای انتظامی – 13/11/87 17/11/87

p5rn7vb

2 نظر

علیمی 30th, 2014 در 2:49 ب.ظ

کارتان درست است واقعا

adminمی 30th, 2014 در 4:32 ب.ظ

سلام علی آقا – کدام کار عزیز برادر

نظر شما چیست

نظر شما